Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milí študenti, kolegovia, priatelia,

pripájam sa ku všetkým gratulantom na začiatku nového roka, roka 2017. Prijmite do nového roka moje najúprimnejšie priania, pre Vás a aj Vašich blízkych, všetko naj... lepšie, krajšie, milšie... veľa zdravia, ktoré všetci potrebujeme, aby sme dokázali zvládnuť všetko, čo nás v novom roku čaká.

Takto pred rokom som sa Vám prihovárala ako čerstvá dekanka. Priala som, aby sme čo najlepšie zvládli všetci skúškové obdobie, najmä prvákom, ktorí sú vždy najviac "ohrození", aby dokázali všetkými silami získať potrebný počet kreditov. Toto prajem aj teraz. Skúškové obdobie je dôležitou súčasťou našich životov, je to obdobie, keď sa pokúšame dokončiť hodnotenie práce uplynulého semestra. Je to obdobie pre všetkých veľmi náročné

  • pre študenta, ktorý často za ten krátky čas počas semestra nezvládol celkom pochopiť všetky nové poznatky, najmä rozlišovať medzi nimi a hľadať súvislosti,
  • pre učiteľa, ktorý hľadá spôsoby, ako čo najlepšie a aj efektívne zistiť, kto získal minimálne znalosti a zručnosti a usporiadať, a pritom rozlíšiť, či ide o vlastnú prácu študenta.

Práve to posledné - vlastná práca študenta - je našou bolesťou. Na jednej strane porozumieť tomu, kedy vlastná práca prechádza do plagiarizmu, na strane druhej to vyhodnotiť. Vyžaduje to od nás všetkých viac diskusie už počas semestra. Aby sme všetci pochopili hranice poctivého a nepoctivého. Ak by sme viac o tom komunikovali, ak by sa študenti viac pýtali, čo je a čo nie je vhodné a dovolené, učitelia viac predvídali a ukazovali príklady, verím, že by sme našli cestu ako minimalizovať nepríjemné následky. Tie môžu u každého spôsobiť ťažko napraviteľné škody.

Za rok 2016, ktorý odišiel, sa stalo veľa. Udalosti boli veľmi silné. Nehovorím teraz o fakulte, ale o našej krajine, o svete. Mnoho sa stalo, ale mnoho sa aj nestalo. Napríklad s korupciou v našom štáte.

Pán prezident vo svojom novoročnom prejave hovoril o šírení nenávisti na internete. Internet je veľmi silnou našou doménou. Tvorí priestor, v ktorom realizujeme naše inžinierske znalosti a zručnosti, priestor, ktorý tvorí základ pre mnohé naše výskumy, analýzu dát či vytváranie modelov. Teší ma, že aj viacerí z nás sa veľmi aktívne zapojili svojimi projektmi do riešenia problému nenávisti na internete, napríklad analýzou obsahu diskusií. Je to nielen možno budúci úspešný startup ModerateIT, ale aj viaceré ďalšie projekty.

Práve toto je jedna z ciest, ako sa môžeme aj my zapojiť do rozvíjania našej spoločnosti. My učitelia výchovou slušných ľudí. Takých, ktorí budú dostatočne silní pre každodenné aj väčšie skúšky, ktoré musíme všetci prekonávať. Takých, ktorí svojím vplyvom dokážu ako experti v informačných a komunikačných technológiách ovplyvňovať dianie v našej spoločnosti, keďže majú najlepšie nástroje na to - nielen ako občania, ale aj ako profesionáli.

Čo potrebuje naša spoločnosť? Slušných ľudí. A potrebuje veľa takých, ktorí sú experti v informačných a komunikačných technológiách, keďže IKT je dnes už všade. Nedá sa nevšimnúť, čo sa deje okolo nás. Nedá sa nevšimnúť, ako IKT zasahuje do celej spoločnosti. Vy, milí študenti, ktorí u nás študujete, ste tí, ktorí majú všetky predpoklady, aby ste mohli ovplyvňovať našu spoločnosť. Bude to v najbližších rokoch stále viac a viac. Tým nechcem povedať, že iné oblasti nie sú dôležité. Sú a veľmi, pozorujúc ako sa vyvíja nielen naša spoločnosť, pozorujúc extrémistické vplyvy. Ale to, že informatika, informačné a komunikačné technológie menia pracovný trh a sú kľúčové viac menej už všade, je neodvrátiteľnou skutočnosťou.

Čo bude o pár desiatok rokov nevieme. Ale s istotou vieme, že mnohé pracovné pozície nebudú a budú nové. Teda úlohou je pripraviť mladých na niečo, čo možno ani netušíme, že príde. To je kritické najmä pre tých, ktorí by mali mať ambíciu stať sa špičkovými odborníkmi a lídrami. Takých máme ambíciu u nás vychovávať a myslím, že aj napriek tomu, že sa mnohé dá zlepšiť, sa nám to darí. Posilnením kritického myslenia, komunikácie, spolupráce a kreativity v každej našej činnosti, v každom predmete a projekte sa ešte zlepšíme. Vyžaduje to vôľu diskutovať.

Tento rok bude veľmi dôležitý aj preto, že sa začne plán reformy nášho slovenského vzdelávania, ktoré je v dezolátnom stave. Naša fakulta má na to, aby v tomto pláne poslúžila ako pilotný projekt pre Slovensko a ukázala, že spôsob financovania, ktorý inde už vymysleli a je bežné (napr. vo Švajčiarsku) povedie k úspechu.

Žiadny štát nemá na to, aby financoval naplno toľko vysokých škôl, ako to robí Slovensko. Pričom naplno znamená vlastne živorenie pre všetkých. "Koeficient" na študenta informatiky na fakulte, kde absolventi zarábajú priemerne dokonca až dvojnásobok v porovnaní s niektorými inými fakultami, je pre všetkých rovnaký. To je obrovské množstvo zdrojov, ktoré vynakladá náš štát každoročne z našich daní. A hoci by sa mali zdroje do školstva aspoň zdvojnásobiť, pokiaľ pôjdu financie rovnako všetkým, len ťažko zabránime úniku mladých do zahraničia a len ťažko budeme zaujímavým miestom pre mladých zo zahraničia. A doťahovanie sa o to, aké publikácie sú dobré a aké nie, celú situáciu len zhoršuje a produkuje množstvo papierov, ktoré nikdy nikto okrem autorov neprečíta (a niekedy možno ani všetci autori samotní).

Financovanie vysokých škôl v štáte nie je agenda dekana v normálnej situácii. My by sme sa mali zaoberať najmä tým, ako čo najlepšie naplniť poslanie definované v dlhodobom zámere prijatom našou akademickou obcou a orgánmi akademickej samosprávy v uplynulom roku. Ale situácia nie je zďaleka normálna.

Peniaze nie sú všetko, treba aj ľudí, ktorí sú schopní a odhodlaní, kritickú masu. A takých naša fakulta má. Predovšetkým v mladých kolegoch, ktorí sa rozhodli, aj napriek situácii, pôsobiť na fakulte, predovšetkým v každom našom študentovi, ktorý poctivo pracuje na sebe. Nechcem sa dotknúť nás starších, neskromne, sme aj my dôležití, ale viac preto, aby sme umožnili mladým prevziať zodpovednosť - v situácii, keď nám vypadli celé dve generácie, je to doslova kritické.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k napĺňaniu poslania našej fakulty poctivou prácou. Teraz ale budeme potrebovať zrejme viac, budeme potrebovať ukázať, že investícia do našej fakulty, do ľudí v nej - súčasných aj budúcich - sa vráti mnohonásobne. Že dokážeme, aby z našej fakulty vychádzali lídri spoločnosti. Že dokážeme pritiahnuť aj tých, ktorí teraz "utekajú" do zahraničia. Že ukážeme, že investícia do informatiky na najlepšej technickej univerzite na Slovensku sa naozaj vyplatí.

V roku 2016 sme dosiahli toho veľa. Aj keď veci idú oveľa pomalšie, ako by sme chceli. Snáď najdôležitejším je prijatie dlhodobého zámeru fakulty na roky 2016 - 2021, ktoré naštartovalo aj systematickejší zber údajov súvisiacich s hlavnými činnosťami fakulty.

Zriadili sme Centrum priemyselného výskumu a vytvorili stratégiu spolupráce s priemyslom, ktorú začíname realizovať. Máme za sebou viaceré úspešné výskumné priemyselné projekty. Už teraz vo viacerých predmetoch pôsobia kolegovia z priemyslu, snažíme sa ich počet zvýšiť. Nie je to ľahké, keďže univerzita musí pripraviť absolventa nie na súčasnosť, ale na budúcnosť. K tomu nestačia len súčasné technológie. Nie je jednoduché "konkurovať" zaujímavému učiteľovi z praxe, ktorý často, ako svoje hobby, učí jeden predmet pre 20 študentov a prednáša najnovšie hity technológií a inovácií. Najlepší spôsob je nekonkurovať. Jednoducho ísť cestou, keď sa snažíme poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a s tým súvisí, že máme v študijných programoch rôzne prvky a učíme sa všetci vnímať ich hodnotu meranú nielen aktuálnou atraktivitou.

Aj napriek významnému personálnemu poddimenzovaniu sme inicializovali proces reakreditácie britskou profesijnou spoločnosťou IET, podali sme v uplynulom roku viac ako dve desiatky výskumných projektov do viacerých výziev, začali sme diskusiu o spolupráci s absolventmi, ktorá je nesmierne dôležitá pre rozvoj každej akademickej inštitúcie a našou prioritou. Získali sme akreditáciu študijného programu Internetové technológie na druhom stupni, čo umožní prirodzenú inováciu študijného programu Softvérové inžinierstvo.

Som hrdá na to, že naša fakulta v uplynulom roku vyprodukovala desať nových doktorov, z ktorých päť v súčasnosti pôsobí na fakulte -

  • Eduard, Ivan, Karol, Pavol a Jakub, vitajte medzi zamestnancami fakulty!

Ľudia, to je najväčšie bohatstvo každej organizácie. V roku 2016 sme privítali viacerých nových kolegov aj na dekanáte či fakultných pracoviskách. Ďakujem všetkým za ich prijatie, úloha dekanátu a fakultných pracovísk je veľmi dôležitá. Umožňuje to, aby vysokoškolskí učitelia, výskumníci a aj študenti mohli realizovať poslanie fakulty čo najlepšie, a tak aj zabezpečiť finančné zdroje na chod fakulty. Trápi ma (a nielen mňa) úbytok študentov, najmä v prvom ročníku. Robíme viaceré opatrenia, aby sa tento úbytok znížil, ale bez poctivej práce všetkých a vzájomnej komunikácie to len ťažko pôjde.

V uplynulom roku sme sa aj rozlúčili s viacerými kolegami, ktorí odišli do dôchodku. Vďaka všetkým za pôsobenie na našej univerzite, fakulte. Za všetkých spomeniem pani docentku Margarétu Kotočovú, ktorá vyryla hlbokú brázdu na našej fakulte, predtým katedre. Ďakujeme Grétka.

Prajem všetkým v novom roku veľa zdravia, pohody a radosti zo všetkého, čo Vás postretne. Nech sa darí v každej situácii nachádzať čo najviac pozitívneho, aj tam, kde zdanlivo nič pozitívne nie je. Zdanie klame.

Želám nám, aby nás informatikov bolo počuť...

Bude to dôležitý rok.

Želám zdravie a lásku, želám vnútornú silu pre naplnenie plánov. Šťastný nový rok 2017 pre Vás milí študenti, kolegovia, pre Vašich blízkych, priateľov, pre všetkých.

Mária Bieliková