Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení jej dekanom, doc. Ing. Pavlom Čičákom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa .

Miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

1 miesto viazané na študijný odbor INFORMATIKA so zameraním na návrh a analýzu algoritmov na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva.

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne príbuznom odbore,
  • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
  • znalosť anglického jazyka,
  • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 18. septembra 2012 zasielajte na:

Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

    • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti za posledné 3 roky