Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

„Pre mňa je univerzitný senát vždy najvyššou akademickou autoritou, ktorej treba preukazovať patričnú úctu. Vítam šancu, ktorú legitímne zvolenému vedeniu FIIT STU dnes AS STU dal na rozvíjanie fakulty. Verím, že jeho dôveru nesklameme."

13. 7. 2020 Bratislava

Vedenie fakulty víta nesúhlas univerzitného senátu s odvolaním dekana FIIT STU.

„Podľa môjho názoru návrh na moje odvolanie nespĺňal zákonné požiadavky v zmysle vysokoškolského zákona, pretože som, ako dekan, robil zákonné kroky na odstránenie chybného stavu, ktorý som nijako nezapríčinil. A teda som nemohol poškodzovať záujmy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Pre mňa je univerzitný senát vždy najvyššou akademickou autoritou, ktorej treba preukazovať patričnú úctu. Vítam šancu, ktorú legitímne zvolenému vedeniu FIIT STU dnes Akademický senát STU dal na rozvíjanie fakulty. Verím, že jeho dôveru nesklameme,“ uviedol prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Ako som preukázal na dnešnom zasadnutí univerzitného senátu, na FIIT STU sa nekoná žiadny rozvrat. Napriek tomu, že nás rozhodnutie niektorých kolegov odísť z fakulty mrzí. Z celkového počtu 29 zamestnancov, ktorým končil pracovný pomer na dobu určitú k 30. 6. 2020, ukončilo pracovný pomer 15 zamestnancov. Z tohto počtu 6 zamestnancom na plnom úväzku nebol predĺžený pracovný pomer zo strany zamestnávateľa a 7 zamestnanci sa rozhodli nepokračovať na FIIT STU z vlastnej iniciatívy. Pri ďalších 14 zamestnancoch došlo vzájomnou dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom k predĺženiu pracovného pomeru. Aj keby všetci kolegovia, ktorí ústne deklarujú, že odídu a svoj odchod, žiaľ, zrealizovali, stále na FIIT budeme mať porovnateľný počet pedagógov a výskumníkov, ako sme mali v januári 2019. A to bez zahraničných i domácich akademikov, ktorí majú záujem na našu fakultu v blízkej dobe nastúpiť,“ dodal dekan.

„Výučba v ďalšom semestri, je pripravená. Napriek zrealizovaným aj avizovaným odchodom kolegov, ktoré nás netešia, máme návrh na pokrytie všetkých potrebných predmetov v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu. Podľa aktuálneho stavu k 8. 7. 2020 sa zatiaľ nekoná ani žiaden masový odliv študentov – zanechania i prerušenia štúdia sú v podobných počtoch, v akých sa vyskytovali aj v minulých dvoch akademických rokoch,“ dodal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov.

Aktuálnou situáciou nie sú z pohľadu akreditácie dotknuté študijné programy Informatika na bakalárskom stupni ani Informačná bezpečnosť a Internetové technológie na inžinierskom stupni, ako ani Aplikovaná informatika na doktorandskom stupni.

Podľa štandardov, zverejnených 3. 7. 2020 Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, máme nasledujúce 2 roky na náhradu kolegov, ktorí garantovali študijný program Inteligentné softvérové systémy na inžinierskom stupni a Inteligentné informačné systémy na doktorandskom stupni.

Ako dôvody návrhu dnešného odvolania dekana FIIT STU, rektor STU uviedol najmä ukončenie pracovného pomeru s prof. Bielikovou a uzatvorenie pracovného pomeru s novými zamestnancami.

Oba tieto úkony boli tak podľa vysokoškolského zákona, ako aj podľa interných smerníc STU a FIIT STU plne v kompetencii právoplatne zvoleného a vymenovaného dekana. Dôvody, pre ktoré bol ukončený pracovný pomer s prof. Bielikovou, boli pred týmto úkonom detailne analyzované a dôsledne posúdené zo strany advokátskej kancelárie ako zákonné a neskôr potvrdené ako „skutok sa stal“ aj kvestorom STU. Prijímanie nových zamestnancov mali vo svojom volebnom programe obaja kandidáti na dekana, pričom prof. Bieliková prijala 6 nových zamestnancov počas nefunkčnosti fakultného senátu.


Tlačová správa: Vedenie fakulty víta nesúhlas univerzitného senátu s odvolaním dekana FIIT STU (Bratislava 13. 7. 2020)