Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kontrola na FIIT STU vyžiadaná rektorom STU nezistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zamestnaní „nových“ zamestnancov FIIT STU v úvode roka 2020.

Bratislava 17. 8. 2020.

Dňa 24. 6. 2020 rektor STU, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., na podnet Správnej rady STU poveril Útvar hlavného kontrolóra STU vykonaním finančnej kontroly na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Predmetom kontroly bolo preverenie dodržania právnych predpisov pri prijatí zamestnancov v mesiacoch december 2019 až január 2020 do pracovného pomeru, ako aj preverenie plnenia ich povinností v období január 2020 až máj 2020. Cieľom kontroly bolo overenie dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti, ako aj preverenie účelnosti hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavanie ostatných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite.

„Keďže nemáme čo skrývať a za svojimi zamestnancami si stojíme, pracovníkom Útvaru hlavného kontrolóra STU sme poskytli maximálnu súčinnosť vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Sme radi, že sa tak, ako sme predpokladali, nepreukázalo žiadne nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, ani iné vážne porušenie predpisov a platnej legislatívy,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Pri kontrole boli zistené iba nezávažné drobné formálne nedostatky, ako napr. chýbajúci dátum na dokumente, ktoré vznikli nepozornosťou zodpovedného pracovníka. Tieto drobné formálne nedostatky však nemali žiaden dopad na negatívne hospodárenie fakulty, ani na vzťah zamestnávateľa k zamestnancom, či na dodržiavanie povinností podľa Zákonníka práce a iných právnych predpisov.

„Veríme, že sa touto kontrolou uzatvorí kolotoč spochybňovania práce a schopností našich kolegov. Je mi ľudsky veľmi ľúto, čím všetkým si tzv. „noví“ zamestnanci FIIT STU museli prejsť a chcem im poďakovať za ich trpezlivosť,“ uzavrel prof. Kotuliak, dekan FIIT STU.


Tlačová správa: Kontrola na FIIT STU vyžiadaná rektorom STU nezistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zamestnaní „nových“ zamestnancov FIIT STU v úvode roka 2020 (Bratislava 17. 8. 2020)