Prejsť na obsah
TP Cup

Prihláška do súťaže

 • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
 • Prihláška predstavuje prvotný návrh riešenia projektu
  Obsahuje:
  • kontakt na tím (minimálne mail),
  • stručné predstavenie tímu,
  • základnú motiváciu,
  • opis kontextu a náplne projektu,
  • stanovenie cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  Cieľom je presvedčiť, že:
  • ste identifikovali zaujímavý problém,
  • zamýšľané riešenie rieši tento problém,
  • ste tí správni pre riešenie projektu,
  • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

Priebežná správa

 • Priebežná správa v rozsahu max. 2 strán ako rozšírený abstrakt vo formáte a podľa pokynov na podávanie príspevkov pre študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC.
 • Rozšírený abstrakt stručne predstaví najdôležitejšie aspekty projektu, ktorý realizujete, motiváciu pre projekt a jeho odlíšenie od iných riešení v tejto oblasti.
 • Nie je to správa o riešení, ale je to informácia o vašej inovácii, ktorú váš projekt realizuje, resp. zrealizuje, keď bude dokončený.
 • Akceptované rozšírené abstrakty budú publikované v zborníku z konferencie.

Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

 • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie IIT. SRC uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC).
 • Prezentácia v rámci študentskej vedeckej konferencie tvorí podstatnú časť hodnotenia v druhom kole súťaže - pri výbere semifinalistov.

Výstupy semifinalistov a finalistov pre médiá

 • Každý tím v 2. kole súťaže spracuje krátku prezentáciu na portál robime.it
 • Semifinalisti spracujú 90s video o svojom projekte, ktoré bude dostupné na portáli robime.it

Prezentácia výsledku projektu

 • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 15 minút (minimálne 4-5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
 • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
 • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.