Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest :

 • 6 funkčných miest docent v odbore Aplikovaná informatika.

 

Informácie pre uchádzačov

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore 1

Ďalšie kritéria:

 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v požadovanom odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • výskumná činnosť v príslušnom odbore a zverejnenie jej výsledkov vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách medzinárodného významu,
 • vedenie výskumných tímov,
 • organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • splnenie Kritérií STU na habilitačné konanie, zverejnené na webovej stránke: https://www.stuba.sk/6107.
 • Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 22. 2. 2021 a nadobúdajú účinnosť dňom 25. 2. 2021.

K prihláške do výberového konania každý uchádzač doloží vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie.

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a získaní vedecko-pedagogického titulu, zoznamom citácií, publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií, víziou, kde vidíte fakultu o 5 rokov, ako k tomu prispejete a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti a uchádzačom podpísané vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov v nasledovnom znení:

  „V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania FIIT STU a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom FIIT STU na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) GDPR.
  Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/12121 a že pri spracúvaní mojich osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu. Potvrdzujem, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby som zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na FIIT STU a že som bol oprávnený poskytnúť FIIT STU osobné údaje tejto osoby.
  Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“
doručte najneskôr do 31. augusta 2022 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4. Zároveň uvedené podklady do výberového konania doručte elektronicky na e-mailovú adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.


1 článok 6 ods. 3 Vnútorného predpisu STU číslo 1/2013 v znení dodatkov číslo 1 a 2