Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

 

Miesta odborných asistentov

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Informačné systémy
1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Počítačové inžinierstvo
1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Softvérové inžinierstvo

 

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore.

 

Požiadavky:

 • znalosť anglického jazyka
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru
 • občianska morálna bezúhonnosť

 

Prihlášky do výberového konania v termíne do 30. marca 2007 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU
  Ilkovičova 3
  842 16 Bratislava 4

 

K prihláške do výberového konania doložte:

 • štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis
 • kópiu dokladov o vzdelaní
 • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov)