Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

 

Miesta odborných asistentov

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Informačné systémy
1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Počítačové inžinierstvo
1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Softvérové inžinierstvo

 

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore.

 

Požiadavky:

 • znalosť anglického jazyka
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru
 • občianska morálna bezúhonnosť
 •  

  Prihlášky do výberového konania v termíne do 30. marca 2007 zasielajte na:

   Personálne oddelenie FIIT STU
   Ilkovičova 3
   842 16 Bratislava 4

   

  K prihláške do výberového konania doložte:

   - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis

   - kópiu dokladov o vzdelaní

   - prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti

   - doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov)