Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
na inžinierske štúdium pre ak. rok 2012/13

Výsledok prijímacieho konania pre akad. r. 2012/13 si môžete pozrieť v systéme elektronickej prihlášky po zadaní rodného čísla (bez lomky).

Pripomíname, že písomné rozhodnutie dekana o prijatí vám môžeme zaslať až po doručení overenej kópie diplomu o ukončení predchádzajúce stupňa vyskoškolského vzdelania (netýka sa študenov bakalárskeho štúdia, ktorí v akad. r. 2011/12 ukončili bakalárske štúdium na FIIT STU) po vyhodnotení prijímacieho konania v prvej polovici júla 2012.

V prípade, ak chcete podať odvolanie proti rozhodnutiu dekana o neprijatí, môžete tak urobiť až po doručení písomného rozhodnutia dekana.

Pozrite si Informácie o zápise , študijných plánoch, ako aj dôležité informácie o predmetoch Tímový projekt Projektovanievanie pre študentov študijných programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo. Tieto informácie sú prijatým uchádzačom zaslané poštou spolu s rozhodnutím dekana o prijatí.