Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

pre akademický rok 2021/22

Vedeli ste o tom, že absolventi FIIT zarábajú najviac? >>>


 

Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2020/21 ponúka bakalárske štúdium v akreditovanom študijnom programe:

Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave). Program je tiež medzinárodne akreditovaný IET, Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK.

 

Termín podania prihlášky

do 31. marca 2021

Termín je posunutý na 18. apríla 2021

 

Spôsob vyplnenia a podania prihlášky

Prihlášku na štúdium môžete podať elektronicky alebo manuálne na predpísanom tlačive.

Prístup do elektronickej prihlášky, spolu s návodom, bude zverejnený do termínu jej spustenia.

11. december 2020 o 14.00 hod. - spustenie e-prihlášky

Elektronickú prihlášku vyplňte v Akademickom informačnom systéme AIS.
Pozorne si prečítajte návod na jej vyplnenie (.pdf).

Využitím služby elektronickej prihlášky:

 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky,
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania),

V prípade použitia papierovej prihlášky, túto doručte riadne vyplnenú a podpísanú spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na adresu fakulty alebo do podateľne fakulty.

 

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

 • Riadne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou.

 • Pre 3-ročné štúdium
  získanie minimálneho počtu bodov 60 (1 percentil = 1 bod) za externú časť maturitnej skúšky z matematiky alebo scio testu z matematiky (garantované prijatie).
  Pre 4-ročné štúdium
  získanie minimálneho počtu bodov 60 (1 percentil = 1 bod) za externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2, alebo scio testu zo všeobecných študijných predpokladov, alebo získanie minimálneho počtu bodov 40 (1 percentil = 1 bod) za externú časť maturitnej skúšky z matematiky, alebo scio testu z matematiky (garantované prijatie).

 • Pri prijímaní na štúdium sa zohľadňujú kapacitné možnosti fakulty.

Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť.


Informácia k písomným testom (národné porovnávacie skúšky SCIO):

 • Skúšky sú organizované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (nie sú organizované fakultou).
 • Ich absolvovanie je dobrovoľné.
 • Uchádzač sa sám rozhodne, či sa zúčastní, sám sa na test prihlási, vyberie si termín(y) a miesto konania.
 • Test je možné absolvovať viackrát.

Podrobné informácie k písomným testom nájdete na stránke www.scio.sk alebo na tel. čísle +421 948 269 298.

 

Prílohy k prihláške

 • životopis, odporúčame použiť šablónu - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS;

 • overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú treba poslať poštou na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po zložení maturitnej skúšky;

 • výsledky za stredoškolskú činnosť - overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží) - vložiť ako prílohy k prihláške do AIS;

 • potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - naskenovaný alebo odfotografovaný šek, alebo výpis z banky o zaplatení - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS. Ak uchádzač uhradí poplatok prevodom s dodržaním VS z prihlášky, dôjde k automatickému párovaniu platby (zvyčajne najneskôr do jedného týždňa) k prihláške a doklad potom nebudete musieť vôbec vkladať (stav vloženia tohto dokladu bude automaticky označený zelenou farbou).

 • uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - poslať spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia..

Uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania
Výsledky maturitných skúšok na fakultu doručí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre doručenie výsledkov z nezávislých písomných testov od spoločnosti SCIO je potrebné povoliť zaslanie týchto údajov na našu fakultu.

Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2021
Overené kópie maturitných vysvedčení a výsledky scio testov (ak sa nejakých zúčastnili pred rokom 2021 a ktoré majú byť posudzované v prijímacom konaní) treba doručiť do 18. 4. 2021.

POZOR!
Ak si podávate papierovú prihlášku, všetky dokumenty, ktoré sa k prihláške prikladajú, treba doručiť poštou, alebo priniesť osobne do podateľne fakulty.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Poplatok

Suma: 20 €

Poplatok uhraďte bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom na účet):

IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
konštantný symbol: - pre platbu prevodom: 0558
- pre platbu poštovým poukazom na účet: 0379
adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
V časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť k prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovým poukazom na účet.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok, zverejnená na stránke STU.

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

Uchádzači sú prijímaní na základe nezávislých externých výsledkov: z externej časti maturitnej skúšky alebo písomných testov, vykonaných a overených nezávislým posudzovateľom (scio testov). V prípade doručenia viacerých výsledkov sa vyberá jeden, ten najlepší.

V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením sa koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2020/21, sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu aj na základe prijímacej skúšky. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Fakulta garantuje prijatie uchádzačom, ktorí splnia podmienky prijatia.

Výber uchádzačov, na ktorých sa nevzťahuje garantované prijatie, bude vychádzať z:

 • poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia,
 • preukázania schopností a predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu,
 • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2021/22 v študijnom programe Informatika je 600.

študijný program    3-ročný / 4-ročný
Informatika 400 / 200

Pri vyhodnocovaní sa berú do úvahy tieto výsledky:

Pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:

 • v zmysle vzniknutej výnimočnej situácie hodnotenie online testov - bližšie informácie nájdete na tejto stránke.
 • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
  uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
 • hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (scio test),
 • body navyše, získané za stredoškolskú činnosť - viac v sekcii hodnotenie súťaží.

Pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:

 • v zmysle vzniknutej výnimočnej situácie hodnotenie online testov - bližšie informácie nájdete na tejto stránke.
 • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
  uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
 • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (scio test),
 • hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (scio test),
 • body navyše, získané za stredoškolskú činnosť - viac v sekcii hodnotenie súťaží.

Výsledky sa vyhodnotia takto:

 1. uchádzač získa za najlepšie hodnotenie, podľa vyššie uvedeného, počet bodov rovný získanému percentilu,
 2. uchádzač získa body za výsledky v stredoškolskej činnosti, pozrite si zoznam súťaží a ich bodové hodnotenie.

Výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, je rovný sume bodov za najlepší výsledok a súťaž.

O návrhu na prijatie na štúdium budú uchádzači oboznámení najneskôr v máji.

 

Požiadavky na prijímacie konanie pre zahraničných študentov

Výučba na bakalárskom štúdiu je v slovenskom jazyku.

Zahraniční študenti, ktorí môžu mať veľkú jazykovú bariéru, majú možnosť absolvovať jazykové kurzy.
Pozrite si stránky Jazykového centra STU v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

 

Uchádzači z Českej republiky

Platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska (je potrebné absolvovať SCIO testy).

Všetky prílohy (vysvedčenia, diplomy a i.) je potrebné mať potvrdené strednou školou.

 

Uchádzači z iných krajín

Uchádzači cudzinci (nie občania Slovenskej republiky) doložia k prihláške na štúdium:

 • Životopis zhotovený v slovenskom jazyku, odporúčame použiť šablónu - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS;

 • Potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS;

 • Výsledok SCIO testu (www.scio.sk) alebo vysvedčenia za všetky ročníky strednej školy. Vysvedčenia musia byť preložené do slovenčiny. K známkam musí byť priložená ekvivalencia na slovenskú stupnicu podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – pozrite si informácie na stránkach: v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku. Doklady treba doručiť poštou na adresu fakulty alebo osobne do podateľne fakulty;

 • Dobrovoľné je doručenie diplomov za súťaže, získaných počas štúdia na strednej škole, ktoré musia byť preložené do slovenčiny. Doklady treba doručiť poštou na adresu fakulty alebo osobne do podateľne fakulty.

V prípade, že maturitné skúšky prebiehajú v danej krajine v neskorších mesiacoch (najmä uchádzači zo Srbska), je potrebné o tejto skutočnosti zaslať informáciu. Rozhodnutie o prijatí aj zápis na štúdium je v tomto prípade možné posunúť.

 

Uchádzači, občania Slovenskej republiky, ktorí maturovali na strednej škole v zahraničí

Doručia rovnaké doklady, ako uchádzači z iných krajín a navyše doručia maturitné vysvedčenie zo slovenského jazyka.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prijímacieho konania na bakalárske štúdium kontaktujte Mgr. Zuzanu Tekulovú (zuzana_tekulova[at]stuba.sk; tel.: +421 2 210 22 143).