Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdium

Výsledky v súťažiach sa pre prijímacie konanie v zmysle schválených podmienok prijímania na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave berú do úvahy pri vyhodnocovaní prijímacieho konania takto:


Súťaže Umiestnenie Počet bodov

Matematické
Matematická olympiáda - medzinárodné kolo úspešný riešiteľ 90
Matematická olympiáda - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Matematická olympiáda - krajské kolo úspešný riešiteľ 60
iBobor v 10.% najlepších 60
Pangea - celoštátne kolo úspešný riešiteľ 60

Informatické
ProFIIT 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Net@FIIT 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
IIT.SRC Junior aktívna prezentácia 75
Medzinárodná olympiáda v informatike úspešný riešiteľ       90
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) úspešný riešiteľ 90
Olympiáda v informatike - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ       75
Olympiáda v informatike - krajské kolo úspešný riešiteľ  60
NAG (súťaž Sieťových akadémií) – medzinárodné kolo úspešný riešiteľ 90
NAG (súťaž Sieťových akadémií) – celoštátne kolo 1. - 5. miesto 90
Junior Internet celkový víťaz 90
Junior Internet - kateg. Junior APP 1. miesto 90
Junior Internet - kateg. Junior APP 2. - 3. miesto 75
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN        1. miesto 75
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN 2. - 3. miesto 60
Zenit - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Zenit - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
RoboCupJunior - medzinárodné kolo účasť 90
RoboCupJunior - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 75
Ďalšie informatické súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto individuálne

Fyzikálne
Fyzikálna olympiáda - medzinárodná úspešný riešiteľ 90
Fyzikálna olympiáda - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo úspešný riešiteľ 60
Turnaj mladých fyzikov - celoštátne kolo úspešný riešiteľ 90

SOČ
súťažný odbor:
Informatika - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Informatika - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
Matematika a fyzika - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Matematika a fyzika - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
Elektronika a hardvér - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Elektronika a hardvér - krajské kolo 1. - 3. miesto 60

Iné celoštátne/medzinárodné súťaže/olympiády
Biologická, geografická, chemická, slovenského jazyka,  
cudzích jazykov, ľudských práv 

1. - 3. miesto

30
Oficiálne IQ test (spoločnosť Mensa) aspoň 110 bodov 60
Ďalšie odborné súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto individuálne

Ak fakulta identifikuje informatickú alebo matematickú súťaž pre stredoškolákov, môže aj jej výsledky vziať do úvahy. Ak sa budú výsledky takejto súťaže uvažovať, musí fakulta zverejniť spôsob vyhodnocavania najdnekôr dva mesiace pred termínom prijímacieho konania (neplatí pre CCNA certifikáty z Cisco sieťovej akadémie, súťaž MAKS a Klokan).

Podmienkou priznania bodového hodnotenia je zaslanie overeného diplomu alebo iného dokladu o dosiahnutom výsledku ako prílohu prihlášky na štúdium.

Uchádzačovi, riešiteľovi viacerých súťaží v danej oblasti, sa pri hodnotení berie do úvahy iba jedno ocenenie v danej oblasti, za ktoré získa najlepšie bodové hodnotenie.