Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT STU na základe príkazu rektora zo dňa 9. 3. 2020 č. 1/2020 v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID‐19) vydáva nasledovné usmernenie.

 1. Fakulta bude do 21. 3. 2020 uzavretá.

  Vstup na fakultu bude umožnený len tým osobám, ktorých mená sa budú nachádzať na aktuálnom zozname osôb pre daný deň. Týka sa to predovšetkým vedenia, riadiacich pracovníkov, ako aj tých pracovníkov, ktorí zabezpečujú chod fakulty. V prípade, ak potrebujete byť na fakulte, prosím, dohodnite si to s Vašim priamym nadriadeným, prípadne s tajomníčkou fakulty, p. Ľ. Palatinusovou, a to telefonicky alebo emailom.

  Zároveň bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. Osobám so zvýšenou telesnou teplotou nebude umožnený vstup do budovy.

 2. Kontaktná výučba bude do 21. 3. 2020 prerušená, semester však prebieha ďalej.

  Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, tzv. bezkontaktnou výučbou.
  To znamená, že je povinnosťou každého vyučujúceho zabezpečiť prednášky a študijné materiály tak, aby boli k dispozícii študentom, ako aj k dispozícii v AIS. Je na zvážení a rozhodnutí každého vyučujúceho, v závislosti od jeho predmetu a tiež charakteru výučby (prednáška, alebo cvičenie), akú formu tzv. bezkontaktnej výučby zvolí. Či dá pokyn študentom na samoštúdium a na ďalšiu komunikáciu zvolí email, alebo či zvolí prezentácie, či následné konzultácie formou skype alebo cez Cisco web‐ex, Google meet, prípadne iný komunikačný kanál.
  V každom prípade, samotná výučba, ako aj prípadné konzultácie, musia byť pre študentov zabezpečené bezkontaktne. Voľba konkrétnej formy bezkontaktnej výučby je plne v kompetencii vyučujúceho. V tejto súvislosti žiadam o dodržanie podmienok absolvovania predmetu vrátane termínov pre kontrolné body (odovzdávanie zadaní, testy a podobne) z dôvodu zabránenia kumulácie kontrolných bodov z rôznych predmetov do týždňov nasledujúcich po obnovení výučby.

 3. Zamestnanci budú vykonávať prácu formou tzv. home‐office, teda práce na doma v zmysle zák. 52 ods. 5 Zákonníka práce.

  Týka sa to:

  1. všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí vyučujú v letnom semestri,
  2. ostatných výskumných pracovníkov zamestnaných na ústave UPAI a UISI, ktorí sa riadia podľa pokynov riaditeľa ústavu,
  3. ostatných neakademických pracovníkov, ktorí sa riadia podľa pokynov svojho priameho nadriadeného.

 4. V prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s tzv. home‐officom, bude mu nariadené čerpanie dovolenky.

 5. Príspevok na stravu bude hradený formou gastrolístkov, ktoré sa vydávajú spätne na základe dochádzky (teda v prípade, ak ste nečerpali v dané obdobie napr. dovolenku). K tomuto kroku pristupujeme po tom, čo nám potvrdili okolité fakulty, že v ich jedálenských zariadeniach sa nebude variť.

 6. Všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov sa rušia.

 7. Všetky hromadné podujatia v priestoroch FIIT STU sa rušia.

 8. Zahraničné pracovné cesty sa s okamžitou platnosťou rušia. Týka sa to všetkých zahraničných pracovných ciest do konca marca 2020.
  Pracovníci, ktorí už majú rozbehnuté procesy súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou (zakúpená letenka, ubytovanie a pod.), sú povinní čo najskôr zabezpečiť stornovanie objednaných služieb (hotel, letenka a pod.). Prípadné ekonomické dopady, ako sú stornopoplatky (napr. letenku nebolo možné vystornovať v plnej finančnej výške), bude zamestnávateľ riešiť následne v súlade s legislatívou.

 9. Rektor tiež dôrazne odporúča študentom, aby tí, ktorí sú ubytovaní na internátoch opustili ubytovacie zariadenia. V prípade, ak do 11. 3. 2020 internáty neopustí nadkritický počet študentov, rektor môže nariadiť uzavretie internátov.

Uvedené opatrenia trvajú minimálne do 21. 3. 020. Následne sa budú prehodnocovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
Ich cieľom je jednak minimalizovať počet osôb, ktoré sú fyzicky prítomné na fakulte, avšak predovšetkým ich hlavným cieľom je spomaliť, či dokonca zastaviť vývoj a šírenie ochorenia.

Bratislava 10. 3. 2020

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU

Príkaz dekana č. 1/2020 zo dňa 10. 3. 2020