Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Odpoveď na otvorený list od Slovensko.Digital k situácii na FIIT.

List (.pdf)

V Bratislave 31. 1. 2020

Vážení predstavitelia združenia Slovensko.Digital,

dovoľte mi na úvod aj Vám poďakovať za Váš záujem o dianie na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).

Som veľmi rád, že aj Vám, tak ako aj novému vedeniu FIIT STU, zásadne záleží na akademickej pôde a dodržiavaní princípov transparentnosti a demokracie na nej. Dodávam, že dodržiavať je nutné aj zákonnosť a pravidlá.

Dovoľte mi pripomenúť, že nové vedenie FIIT STU bolo zvolené demokraticky, v súlade so zákonmi SR a pravidlami platnými na FIIT STU a STU. Do funkcie som ako dekan nastúpil začiatkom decembra, a namiesto pokojného udomácňovania sa a realizácie môjho volebného programu zameraného na zlepšovanie fakulty, som sa prakticky okamžite musel vysporiadavať so zložitou problematikou medializovaného problému spojeného s bývalým vedením.

Dovoľte mi uistiť Vás i verejnosť opakovane o tom, že zistené pochybenia pani profesorky Bielikovej, ktorú si veľmi vážime za jej odbornosť, boli závažného charakteru a bolo potrebné zaujať k nim jasné stanovisko.

Ako už bolo medializované, po jej prepustení došlo medzi rektorom STU Miroslavom Fikarom, predsedom Správnej rady STU Milanom Ftáčnikom, pani profesorkou a mnou, ako dekanom FIIT STU, k dohode o späťvzatí doručenej výpovede. Táto bolo opakovane pripravená na podpísanie pani profesorkou. Aj v deň, kedy sme sa napokon z médií dozvedeli o jej rozhodnutí definitívne sa nevrátiť na FIIT STU. Kontrola na úrovni Hlavného kontrolóra STU stále prebieha.

Čo sa týka volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT, ktoré sa konali dňa 16. 1. 2020, tu môžeme len zopakovať, že ako vedenie fakulty si vážime a rešpektujeme najvyšší demokratický orgán STU, ktorým je Akademický senát STU, preto výsledky volieb, tak ako ich oznámil AS STU, rešpektujeme. Sme vďační AS STU, že venuje čas a energiu sfunkčneniu nášho fakultného senátu, aby tak mohla byť obnovená naša akademická samospráva. O to viac nás mrzí, že kvôli krokom niektorých kolegov z našej fakulty sa nálada kolegov z ostatných fakúlt STU, ako aj samotného AS STU voči FIIT STU zhoršuje, a to najmä z dôvodu spochybňovania demokratických procesov a rozhodnutí najvyššieho demokratického orgánu STU, ktorým AS STU je.

Dovoľte mi, podobne ako v reakcii na otvorený list niekoľkých firiem, v ktorom bol signatár Vášho listu pán Šicko taktiež signatárom, poznamenať, že medializácia situácie, vzniknutej na FIIT, jej riešeniu nepomáha. Naopak, komplikuje a eskaluje ju. Z tohto dôvodu mi nie je jasné, prečo ste aj Vy zvolili tento spôsob komunikácie. Je mi ľúto, že ste sa pred zverejnením otvoreného listu nepokúsili získať relevantné informácie bežným spôsobom na vzájomnom stretnutí.

Vážení predstavitelia združenia Slovensko.Digital,

uisťujem Vás i verejnosť, že od začiatku robíme všetko pre pokojné a konštruktívne vyriešenie situácie. Nikomu z nás nie je príjemný hroziaci štrajk zamestnancov a pobúrení študenti, z ktorých sa niektorí oprávnene cítia byť rukojemníkmi v tomto nešťastnom dianí a chcú len pokojne študovať.

Na záver mi dovoľte uistiť Vás, že nové vedenie FIIT STU si vždy ctilo a bude ctiť demokraciu, zákonnosť, ako aj právo na slobodné vyjadrovanie názoru, vrátane práva na štrajk. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia na FIIT STU upokojila a pokúsime sa ju vyriešiť konštruktívnym spôsobom v prospech zamestnancov, úspešného pokračovania našej fakulty, no najmä v prospech študentov a ich ústavou garantovaného práva na vzdelanie. Uvedomujeme si našu spoluzodpovednosť za budúcnosť vzdelávania IT odborníkov na Slovensku a súhlasíme s Vami v tom, že osobné ambície jednotlivcov nemajú poškodzovať reputáciu a budúcnosť jednej z najlepších IT fakúlt na Slovensku.

S úctou
Ivan Kotuliak,
dekan FIIT STU