Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou v Slovenskej republike ohľadom koronavírusu (COVID-19) a v nadväznosti na prebiehajúci letný semester 2019/20 Vás chcem informovať o nasledovnom:

 • Fyzická prítomnosť osôb na fakulte je obmedzená.
  Podateľňa, ako aj ekonomické oddelenie, funguje len každý pondelok dopoludnia.
  Služby na dekanáte sú zabezpečené vždy v pondelok, stredu a piatok v čase 9.00 - 12.00 hod.
 • Vstup na fakultu je možný pre zamestnancov, ktorí si potrebujú zobrať podklady na prednášku / cvičenia, ako aj pre tých, ktorí z domu nevedia zabezpečiť prednášku / cvičenie.
 • Pri vstupe, ako aj pri odchode z budovy je nutné sa zapísať na vrátnici do dochádzkovej knihy.
 • Výučba naďalej prebieha bezkontaktne.
 • Na základe poslednej aktuálnej informácie bezkontaktná výučba je predĺžená do 27. 3. 2020.
 • Uvažuje sa o možnom výraznom predĺžení bezkontaktnej výučby, pravdepodobne do konca semestra (31. 8. 2020).
  Z tohto dôvodu Vás chcem dôrazne požiadať o naplánovanie bezkontaktnej výučby počas zvyšných týždňov až do konca semestra.
  Rovnako Vás dôrazne žiadam zamyslieť sa nad realizáciou skúšky bezkontaktnou formou. V takomto prípade bude možné upraviť podmienky absolvovania predmetu, a to z pohľadu hodnotenia (spôsob prideľovania bodov) a rovnako bude tiež možné upraviť sylaby predmetu v nevyhnutnom rozsahu.
  Rovnako treba postupovať pri záverečných projektoch (DP, BP a TP).
 • Za účelom lepšej komunikácie s rektorátom Vás chcem požiadať o vyplnenie nasledovných dotazníkov:
  • dotazník ohľadom DP, BP a TP - prosím, vyplňte za každý typ projektu, ktorý vediete samostatne (t. j. ak máte 2x DP, 8x BP a 1x TP, tak vyplníte formulár 3x). Link na formulár nájdete v emaile od dekana zo dňa 18. 3. 2020.
  • dotazník ohľadom ukončenia predmetov - prosím, aby vyplnili iba prednášajúci 1x za predmet. Link na formulár nájdete v emaile od dekana zo dňa 18. 3. 2020.
 • Naďalej zostáva v platnosti príkaz dekana 1/2020, ako aj príkazy rektora súvisiace s korona vírusom (COVID-19).
 • Naďalej zostáva v platnosti pravidlo, že ak ste v karanténe, alebo ste prozitívne testovaní na koronavírus (COVID-19), ste povinní túto skutočnosť bezodkladne komunikovať mailom pani tajomníčke (Ing. Ľubica Palatinusová) a pani Nižňanskej (PAM). Je to z dôvodu povinnosti fakulty nahlásiť túto informáciu univerzite / rektorátu a Úradu hlavného hygienika.
 • Naďalej zostáva v platnosti, že zamestnanci pracujúci z domu komunikujú s riaditeľom ústavu a s dekanátnymi pracoviskami prostredníctvom mailov (dovolenka, PN, OČR a pod).
 • Detailné informácie nájdete aj na našej stránke Upozornenie na opatrenia v súvislosti s koronavírusom, ktorú priebežne aktualizujeme.

Opatrenia, ktoré sme museli prijať nás netešia, sú však v súlade s opatreniami prijatými v SR, ako aj na STU. Záverom mi dovoľte všetkým popriať hlavne veľa zdravia!

S pozdravom
Ivan Kotuliak