Prejsť na obsah
Štúdium

Študenti FIIT STU musia dodržiavať pravidlá akademickej etiky, je povinnosťou každého študenta konať čestne. Princípy čestného správania a akademickej bezúhonnosti sú ukotvené priamo v Štatúte FIIT STU  (čl. 22, ods. 3). Nečestné správanie, obzvlášť vydávanie akejkoľvek práce iného v rámci plnenia študijných povinností za vlastnú, je v Disciplinárnom poriadku  (čl. 3, ods. 1) považované za disciplinárny priestupok, ktorý rieši Disciplinárna komisia.

Čo je plagiátorstvo

 • plagiát
  • napodobnenie alebo doslovný odpis cudzieho diela bez udania predlohy; dielo, ktoré takto vzniklo (KSSJ)
  • nedovolené napodobenie, preberanie umeleckého al. vedeckého diela bez uvedenia vzoru al. autora; dielo takto vzniknuté; (SCS)
 • plagiátorstvo (plagiarizmus) - tvorenie plagiátov; k plagiarizmu dochádza, keď niekto (ICAI):
  1. použije slová, myšlienky, alebo diela,
  2. ktoré možno pripísať inej identifikovateľnej osobe alebo zdroju
  3. bez uvedenia toho, odkiaľ boli získané,
  4. v situácii, keď existuje legitímne očakávanie pôvodného autorstva
  5. s cieľom získať nejaký prospech, úžitok alebo zisk, ktorý nemusí byť peňažný.
 • pozor! plagiátorstvo nie je len hrubým porušením akademickej etiky, ale často aj porušením autorských práv, čo môže mať závažné právne implikácie.

FIIT STU prísne odsudzuje a netoleruje plagiátorstvo páchané študentmi vo vzdlávacom procese. Podľa Študijného poriadku FIIT (čl. 13, ods. 3) má preukázaná nečestnosť študenta pri hodnotení študijných výsledkov (zistenie opisovania, použitie nedovolených pomôcok a iných praktík, plagiátorstvo a pod.) za následok:

 • hodnotenie klasifikačným stupňom FX a 
 • môže byť predmetom disciplinárneho konania. 

Obzvlášť vysoká pozornosť sa venuje kontrole originality pri záverečných prácach.

Systematickým prístupom k predchádzaniu plagiátorstva a dohľadom nad súvisiacimi procesmi sa zaoberá pracovná skupina pre podporu kontroly plagiátorstva.

Odkazy

Ako správne označovať použité zdroje

 • Citovanie podľa u nás platnej normy ISO 690.