Prejsť na obsah
Štúdium

 

Fakultu informatiky a informačných technológií (FIIT) STU zriadila s víziou, že bude špičkovou inštitúciou v oblasti informatiky a informačných technológií (IIT), uznávanou doma a v zahraničí na základe výsledkov dosiahnutých vo vede, vzdelávaní a v spolupráci s praxou. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov. STU má akreditovaný študijný odbor Informatika v 1. aj 2. stupni štúdia a viacero vedných odborov, v ktorých sa uskutočňuje doktorandské štúdium v oblasti IIT. Informatika je jediný študijný odbor na STU, ktorý má aj medzinárodnú akreditáciu vykonanú medzinárodne uznávanou profesijnou organizáciou IEE. Túto činnosť do vzniku FIIT v súčasnosti zabezpečovala Katedra informatiky a výpočtovej techniky FEI STU. Pracovníci tejto katedry tvoria základ personálneho zabezpečenia študijných programov, akreditáciu ktorých novozriadená fakulta - FIIT - získala.

Pracovníci FIIT majú praktickú skúsenosť z budovania trojstupňového štúdia, vrátane jeho akreditácie na medzinárodnej úrovni. Získané poznatky plne uplatnili pri naplňovaní obsahov predkladaných študijných programov i samotnej organizácie štúdia. Rovnako majú dobré skúsenosti a znalosti z tvorby kurikulí uznávanými medzinárodnými organizáciami.

Fakulta ponúka akreditované študijné programy (v zmysle Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách) rešpektujúce ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. Absolventi FIIT sa budú môcť uplatniť na domácom i medzinárodnom trhu práce.

Taktiež má akreditované študijné programy Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK.

Organizácia vysokoškolského štúdia na STU je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Študentovi umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu.