Prejsť na obsah
Štúdium

7. 1. 2004

V súlade s hlavným poslaním Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (dokument Zriadenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave č. 627/2003 - sekr. zo dňa 30. júla 2003, s účinnosťou od 1. októbra 2003) a vzhľadom na zabezpečenie súčasných študijných a vedných odborov v oblasti informatiky a informačných technológií na STU a v zmysle par. 111. ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách rektor STU

poveruje
Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
dňom 16. februára 2004

konať bakalárske štúdium a inžinierske štúdium, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác a udeľovať akademické tituly Bc. a Ing. v odbore:

  • 9400 - informatika

ako realizáciu práv, priznaných Ministerstvom školstva SR Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré dňom účinnosti zákona č. 131/2002 Z. z. prešli podľa par. 111 ods. 5 na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a ktoré budú do 15. februára 2004 vykonávané Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Na základe uvedeného, študenti bakalárskeho štúdia 2. - 4. ročníka a študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky budú dňom 16. februára 2004 pokračovať v štúdiu na Fakulte informatiky a informačných technológií.

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí si po ukončení ročníka zvolia štúdium v študijnom odbore 9400-informatika, budú dňom 1. septembra 2004 pokračovať v štúdiu na Fakulte informatiky a informačných technológií.