Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Web:   http://www2.fiit.stuba.sk/~tkraj/eslab.htm
Miestnosť:   1.35 (1. NP)
Kontaktná osoba:   doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (tibor.krajcovic[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Výskumné a pedagogické laboratórium je určené na výučbu viacerých predmetov (Mikroprocesory a mikropočítače, Vnorené systémy, Konštrukcia číslicových zariadení) z oblasti vnorených systémov pre študijný program Počítačové systémy a siete študijného odboru počítačové inžinierstvo. V rámci výučby majú študenti možnosť prakticky si overiť teoretické poznatky a navrhnúť, konštruovať, overiť a implementovať najmä aplikácie pre vnorené systémy pracujúce v tzv. reálnom čase. V laboratóriu možno navrhovať a ladiť aj potrebné programové vybavenie vyvíjaných a postavených zariadení. Je vybavené týmito najdôležitejšími zariadeniami: logické analyzátory, vnútroobvodové emulátory, vývojové prostriedky pre Bluetooth, vývojové prostriedky (softvér a hardvér) pre vnorené systémy na báze procesora Pentium II.

 

Projekty:

  • Úloha č. 1/0822/08 Inteligentné vnorené systémy (IVS). Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2008-2010).
  • Projekt Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby, ITMS: 26240120005, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (2008-2010).
  • Úloha č. 1/0649/09 Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach. Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2009-2011).
  • Úloha č. VMSP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač. Agentúra na podporu výskumu a vývoja. (2009-2010).
  • Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II, kód projektu ITMS 26240120029, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (2010-2013).
  • Úloha č. 1/1105/11 Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS). Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2011-2013).

 

Fotografie:


Celkový pohľad na laboratórium vnorených systémov.


Systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora rodiny x86, vyvinutý v laboratóriu vnorených systémov. Pre systémy rodiny x86 boli v laboratóriu vyvinuté originálne ladiace prostriedky pre reálny aj privilegovaný režim.


Vývojový systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora s architektúrou RISC. Pre hardvérovú realizáciu vybraných funkcií je systém vybavený programovateľným obvodom typu FPGA.