Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

2020

 • 19. 6. 2020 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom : 1. časť zasadnutia sa bude venovať: Správe volebnej komisie AS STU pre voľby členov do ZČ AS FIIT STU o priebehu a výsledku volieb na FIIT STU STU; Odovzdaniu osvedčení o zvolení za člena AS FIIT STU; Voľbe predsedu ZČ AS FIIT STU; Voľbe predsedu AS FIIT STU; 2. časť: Návrhu na vymenovanie členov VR FIIT STU; Návrhu na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FIIT STU; Správe o hospodárení FIIT STU za rok 2019; Rozpočtu FIIT STU na rok 2020;
  Zasadnutie je zrušené z dôvodu znefunkčnenia senátu vzdaním sa mandátu v študentskej časti AS FIIT STU Bc. Michaelou Kolesíkovou - oznam

 

2019

 • 11. 6. 2019 o 13.30 hod. v miestnosti 2.06 - mimoriadne zasadnutie s programom:
  1. Organizácia hlasovania o vyjadrení súhlasu k návrhom o zániku členstva odvolaním členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU zamestnaneckou časťou akademickej obce.
  2. Voľba volebnej komisie a schválenie harmonogramu doplnkových volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.
  Zápisnica .
 • 5. 6. 2019 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby kandidáta na dekana fakulty - zápisnica , správa volebnej komisie .
 • 20. 5. 2019 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania člena RVŠ, Štipendijného poriadku, Výročnej správy o činnosti FII STU za rok 2018, aktualizácie dlhodobého zámeru na 2019, správy o hospodárení za 2018, návrhu rozpočtu na rok 2019 - zápisnica .
 • 14. 3. 2019 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania odporúčaných študijných plánov na a. r. 2019/20 a harmonogramu volieb kandidáta na dekana FIIT STU - zápisnica .

 

2018

 • 26. 4. 2018 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schválenia výročnej správy o činnosti a správy o hospodárení FIIT STU za rok 2017, aktualizácie dlhodobého zámeru a rozpočtu na rok 2018 - zápisnica .
 • 13. 3. 2018 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania odporúčaných študijných plánov na a. r. 2018/19, schválenia ďalších podmienok prijatia na inž. štúdium, nového člena disciplinárnej komisie a dodatku k Organizačnému poriadku FIIT a voľby predsedu študentskej časti AS FIIT - zápisnica .

 

2017

 • 26. 10. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu a predsedu zamestnaneckej časti AD FIIT STU a návrhov študijných programov Informačná bezpečnosť a Internetové technológie z dôvodu reakredácie - zápisnica .
 • 20. 9. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium v akad. roku 2017/18, voľby predsedu študentskej časti AS FIIT STU, voľby stálej volebnej komisie pri AS FIIT STU, schvaľovanie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU a schválenie volebnej komisie a harmonogramu pre voľby do AS FIIT STU - zápisnica .
 • 4. 5. 2017 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania výročnej správy o činnosti a správy o hospodárení FIIT za rok 2016, aktualizácie slhodobého zámeru a rozpočtu FIIT STU na rok 2017 a nového člena disciplinárnej komisie - zápisnica .
 • 7. 3. 2017 o 8.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium a návrhom odporúčaných študijných plánov študijných programov na akademický rok 2017/18 - zápisnica .

 

2016

 • 19. 9. 2016 o 12.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schválenia zmien v podmienkach prijatia na bakalárske, inžinierske a doktoranské štúdium - zápisnica .
 • 30. 5. 2016 o 9.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania návrhu nového študijného programu Internetové technológie v odbore počítačové inžinierstvo - zápisnica .
 • 7. 4. 2016 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a dalšej tvorivej činnosti fakulty na roky 2016 - 2021 a jeho aktualizáciu na rok 2016, Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2015, Správy o hospodáreni fakulty za rok 2015, návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016, dalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočnovaných fakultou - zápisnica .
 • 18. 2. 2016 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom s témami: vyjadrenia k zriadeniu ústavov a centier, schvaľovanie dodatku 2 k Organizačnému poriadku fakulty, študijné programy pre akad. rok 2016/17 - zápisnica .

 

2015

 • 4. 12. 2015 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom vymenovania nových prodekanov a členov Vedeckej rady FIIT STU - zápisnica .
 • 23. 11. 2015 o 15.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu zamestnaneckej časti AS a voľby predsedu senátu fakulty - zápisnica .
 • 15. 10. 2015 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu študentskej časti AS a voľby kandidáta na dekana fakulty - zápisnica .
 • 17. 9. 2015 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium, voľby volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana, harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej a zamestnaneckej časti senátu - zápisnica .
 • 9. 7. 2015 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania harmonogramu volieb kandidáta na dekana FIIT - zápisnica .
 • 20. 5. 2015 o 9.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania návrhu nového študijného programu Informačná bezpečnosť - zápisnica .
 • 27. 4. 2015 o 8.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2014, návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2015 - zápisnica .
 • 2. 3. 2015 o 9.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: doplnenie členov VR, zmeny garantov doktorandských ŠP a návrh odporúčaných študijných plánov ŠP na akad. r. 2015/16 - zápisnica .
 • 19. 1. 2015 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: vysvetlenie zriadenia a činnosti Kariérneho centra FIIT - zápisnica .

 

2014

 • 19. 9. 2014 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijímania, doplnenie členov do disciplinárnej komisie, doplňovacie voľby - zápisnica .
 • 27. 6. 2014 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: rozpočet fakulty 2014, študijný poriadok fakulty, doplňovacie voľby - zápisnica ; Správa o činnosti AS FIIT STU za obdobie od roku 2013 dosiaľ .
 • 28. 4. 2014 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: informacia dekana o aktuálnom stave fakulty, výrocna správa o hospodárení fakulty za rok 2013, doplňovacie voľby - zápisnica .
 • 20. 2. 2014 o 12.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: študijné programy na akad. rok 2014/15, študijné programy do komplexnej akreditácie, doplnok c 3 štatútu fakulty, úplné znenie štatútu fakulty, študijný poriadok fakulty, voľba predsedu študentskej časti senátu, dlhodobý zámer fakulty - zápisnica .

 

2013

 • 18. 9. 2013 o 11:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium FIIT STU, harmonogram volieb do študentskej časti AS STU a AS FIIT STU a do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - zápisnica .
 • 15. 4. 2013 o 13:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa a správa o hospodárení FIIT za 2012, návrh rozpočtu na 2013 - zápisnica .
 • 11. 3. 2013 o 13:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa a správa o hospodárení FIIT za 2012, návrh rozpočtu na 2013 - zápisnica .

 

2012

 • 19. 10. 2012 o 13:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: doplňujúce voľby do AS FIIT a úprava rokovacieho poriadku AS FIIT - zápisnica .
 • 19. 9. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium a voľba predsedu do študentskej časti AS FIIT - zápisnica .
 • 26. 3. 2012 o 11:30 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom schvaľovania návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2012 - zápisnica .
 • 27. 2. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: aktualiácia študijných programov, výročná správa o hospdárení FIIT v r. 2011 - zápisnica .
 • 17. 2. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom schvaľovania návrhu členov Vedeckej rady FIIT STU - zápisnica .

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 • 18. 11. 2008 - zasadnutie

 

2007