Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

2022

 • 22. apríla 2022 o 10.30 hod. sa v zasadačke dekana (2.06 na 2. NP) uskutoční zasadnutie AS FIIT STU v Bratislave s programom: správa dekana o aktuálnej situácii na fakulte; schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 18. 10. 2022 v zmysle Zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na obdobie 2023 až 2027; schválenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 18. 10. 2022 v zmysle Zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na obdobie 2023 až 2027.
 • 22. marca 2022 o 13.00 hod. sa v Aule Magna (-1.61 na 1. PP) uskutoční zasadnutie AS FIIT STU v Bratislave s programom: správa dekana o aktuálnej situácii na fakulte; schválenie Ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium v akademickom roku 2022/23 na FIIT STU; schválenie Ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/23 na FIIT STU; schválenie počtu uchádzačov prijatých na inžinierske študijné programy FIIT STU pre akademický rok 2022/23; schválenie počtu uchádzačov prijatých na doktorandské študijné programy FIIT STU pre akademický rok 2022/23. Zápisnica 3/2022
 • 17. - 18. februára 2022 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam ohľadne Návrhu predsedu AS FIIT STU v Bratislave k výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl . Zápisnica 2/2022
 • 18. januára 2022 o 13.00 hod. sa v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) uskutoční zasadnutie AS FIIT STU v Bratislave s programom: správa dekana o aktuálnej situácii na fakulte; schválenie Dlhodobého zámeru FIIT STU na roky 2022 - 2027; schválenie nového Organizačného poriadku FIIT STU; schválenie počtu prijatých uchádzačov na bak. ŠP pre a. r. 2022/23; shválenie návrhu na vemenovanie doc. V. Vranića za prodekana pre vedu a výskum. Zasadnutie sa uskutoční kombinovanou formou (prezenčne aj online). Zápisnica 1/2022

 

2021

 • 26. 10. 2021 o 12.00 hod. vo veľkej zasadačke dekana (2.06 na 2. PP) mimoriadne zasadnutie s programom: diskusia k pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Zasadnutie sa uskutoční kombinovanou formou (prezenčne aj online). Zápisnica 6/2021
 • 19. 10. 2021 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke dekana (2.06 na 2. NP) zasadnutie s programom: privítanie prítomných; menovanie novozvolených členov AS FIIT STU zvolených vo všeobecných voľbách dňa 12. 10. 2021 a menovanie náhradníka Michala Pidaniča na miesto člena AS FIIT STU za R. Belanca; otvorenie; prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice; kontrola uznesení z predcháchádzajúceho zasadnutia; správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU; voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU; voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU; voľby do ŠRVŠ: schválenie harmonogramua organizačných pokynov volieb; návrh na schválenie členov volebnej komisie do ŠRVŠ; doplňujúce voľby do AS STU: schválenie harmonogramua organizačných pokynov volieb; návrh na schválenie členov volebnej komisie do AS STU; schválenie ďalších podmienok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 – 2022; novela vysokoškolského zákona – podporné stanovisko; rôzne; Zápisnica 5/2021
 • 8. 6. 2021 o 13.00 hod. v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) zasadnutie s programom: správa dekana o aktuálnej situácii na fakulte; návrhy na schválenie: rozpočtu FIIT STU na rok 2021; Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU; členov volebných komisií pre všeobecné voľby do AS FIIT STU; návrh na vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT a na schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT; Zápisnica 4/2021
 • 11. 5. 2021 o 13.00 hod. v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) zasadnutie s programom: schválenia návrhov Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za rok 2020, Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 2020, Štatútu fakulty; pravidiel voľby a odvolania dekana FIIT STU; schválenia nových členov do Vedeckej rady FIIT STU; Zápisnica 3/2021
 • 30. 3. 2021 o 13.00 hod. online - zasadnutie s programom: schválenia ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium v akademickom roku 2021/22; schválenia ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/22; pravidiel realizácie skúšok počas online výučby na FIIT STU; Zápisnica 2/2021
 • 9. 2. 2021 o 13.00 hod. v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) - zasadnutie s programom: spoločného návrhu vedenia FIIT STU a predsedu AS FIIT STU k prijatým uzneseniam AS STU zo dňa 1. 2. 2021; schváľovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/22; informovania o študijných programoch FIIT STU v akademickom roku 2021/22, o hospodárení za rok 2020 a rozpise dotácie pre rok 2021; aktualizácie zásad volieb do AS FIIT STU; Zápisnica 1/2021

 

2020

 • 15. 12. 2020 o 11.30 hod. v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) - zasadnutie s programom: Retrospektíva (kontrola/sumarizácia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, per rollam hlasovanie, opodstatnenie funkcie podpredsedu AS FIIT, Dr. Trúchleho, návrh realizácie zasadaní aj inak ako prezenčne – v bode 3); Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FIIT STU; Voľba zástupcu FIIT STU do RVŠ. Správa o činnosti AS FIIT STU v Bratislave za rok 2020 ; Zápisnica 4/2020
 • 11. 11. 2020 bolo ukončené hlasovanie per rollam k týmto uzneseniam: Návrh uznasení . Zápisnica 3/2020
 • 27. 10. 2020 o 11.00 hod. v Aule Minor (-1.65 na 1. PP) - zasadnutie s programom . 1. časť zasadnutia sa bude venovať: Správe volebnej komisie AS STU pre voľby členov do ZČ a ŠČ AS FIIT STU o priebehu a výsledku volieb na FIIT STU STU; Odovzdaniu osvedčení o zvolení za člena AS FIIT STU; Voľbe predsedu ZČ AS FIIT STU; Voľbe predsedu ŠČ AS FIIT STU; Voľbe predsedu AS FIIT STU. 2. časť sa bude venovať hlavne vymenovaniu prodekanov FIIT STU, členov VR FIIT STU, členov Disciplinárnej komisie FIIT STU, zmene garantov ŠP, správe o hospodárení za rok 2019 a rozpočtu FIIT STU na rok 2020. Zápisnica 1-2/2020
 • 19. 6. 2020 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom : 1. časť zasadnutia sa bude venovať: Správe volebnej komisie AS STU pre voľby členov do ZČ AS FIIT STU o priebehu a výsledku volieb na FIIT STU STU; Odovzdaniu osvedčení o zvolení za člena AS FIIT STU; Voľbe predsedu ZČ AS FIIT STU; Voľbe predsedu AS FIIT STU; 2. časť: Návrhu na vymenovanie členov VR FIIT STU; Návrhu na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FIIT STU; Správe o hospodárení FIIT STU za rok 2019; Rozpočtu FIIT STU na rok 2020;
  Zasadnutie je zrušené z dôvodu znefunkčnenia senátu vzdaním sa mandátu v študentskej časti AS FIIT STU Bc. Michaelou Kolesíkovou - oznam

 

2019

 • 11. 6. 2019 o 13.30 hod. v miestnosti 2.06 - mimoriadne zasadnutie s programom:
  1. Organizácia hlasovania o vyjadrení súhlasu k návrhom o zániku členstva odvolaním členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU zamestnaneckou časťou akademickej obce.
  2. Voľba volebnej komisie a schválenie harmonogramu doplnkových volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU. Zápisnica 4/2019 .
 • 5. 6. 2019 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby kandidáta na dekana fakulty - Zápisnica 3/2019 , správa volebnej komisie .
 • 20. 5. 2019 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania člena RVŠ, Štipendijného poriadku, Výročnej správy o činnosti FII STU za rok 2018, aktualizácie dlhodobého zámeru na 2019, správy o hospodárení za 2018, návrhu rozpočtu na rok 2019 - Zápisnica 2/2019 .
 • 14. 3. 2019 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania odporúčaných študijných plánov na a. r. 2019/20 a harmonogramu volieb kandidáta na dekana FIIT STU - Zápisnica 1/2019 .

 

2018

 • 26. 4. 2018 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schválenia výročnej správy o činnosti a správy o hospodárení FIIT STU za rok 2017, aktualizácie dlhodobého zámeru a rozpočtu na rok 2018 - Zápisnica 2/2018 .
 • 13. 3. 2018 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania odporúčaných študijných plánov na a. r. 2018/19, schválenia ďalších podmienok prijatia na inž. štúdium, nového člena disciplinárnej komisie a dodatku k Organizačnému poriadku FIIT a voľby predsedu študentskej časti AS FIIT - Zápisnica 1/2018 .

 

2017

 • 26. 10. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu a predsedu zamestnaneckej časti AD FIIT STU a návrhov študijných programov Informačná bezpečnosť a Internetové technológie z dôvodu reakredácie - Zápisnica 4/2017 .
 • 20. 9. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium v akad. roku 2017/18, voľby predsedu študentskej časti AS FIIT STU, voľby stálej volebnej komisie pri AS FIIT STU, schvaľovanie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU a schválenie volebnej komisie a harmonogramu pre voľby do AS FIIT STU - Zápisnica 3/2017 .
 • 4. 5. 2017 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania výročnej správy o činnosti a správy o hospodárení FIIT za rok 2016, aktualizácie slhodobého zámeru a rozpočtu FIIT STU na rok 2017 a nového člena disciplinárnej komisie - Zápisnica 2/2017 .
 • 7. 3. 2017 o 8.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium a návrhom odporúčaných študijných plánov študijných programov na akademický rok 2017/18 - Zápisnica 1/2017 .

 

2016

 • 19. 9. 2016 o 12.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schválenia zmien v podmienkach prijatia na bakalárske, inžinierske a doktoranské štúdium - Zápisnica 4/2016 .
 • 30. 5. 2016 o 9.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania návrhu nového študijného programu Internetové technológie v odbore počítačové inžinierstvo - Zápisnica 3/2016 .
 • 7. 4. 2016 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom schvaľovania Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a dalšej tvorivej činnosti fakulty na roky 2016 - 2021 a jeho aktualizáciu na rok 2016, Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2015, Správy o hospodáreni fakulty za rok 2015, návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016, dalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočnovaných fakultou - Zápisnica 2/2016 .
 • 18. 2. 2016 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom s témami: vyjadrenia k zriadeniu ústavov a centier, schvaľovanie dodatku 2 k Organizačnému poriadku fakulty, študijné programy pre akad. rok 2016/17 - Zápisnica 1/2016 .

 

2015

 • 4. 12. 2015 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom vymenovania nových prodekanov a členov Vedeckej rady FIIT STU - Zápisnica 9/2015 .
 • 23. 11. 2015 o 15.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu zamestnaneckej časti AS a voľby predsedu senátu fakulty - Zápisnica 8/2015 .
 • 15. 10. 2015 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom voľby predsedu študentskej časti AS a voľby kandidáta na dekana fakulty - Zápisnica 7/2015 .
 • 17. 9. 2015 o 13.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium, voľby volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana, harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej a zamestnaneckej časti senátu - Zápisnica 6/2015 .
 • 9. 7. 2015 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania harmonogramu volieb kandidáta na dekana FIIT - Zápisnica 5/2015 .
 • 20. 5. 2015 o 9.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom prerokovania návrhu nového študijného programu Informačná bezpečnosť - Zápisnica 4/2015 .
 • 27. 4. 2015 o 8.30 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2014, návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2015 - Zápisnica 3/2015 .
 • 2. 3. 2015 o 9.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: doplnenie členov VR, zmeny garantov doktorandských ŠP a návrh odporúčaných študijných plánov ŠP na akad. r. 2015/16 - Zápisnica 2/2015 .
 • 19. 1. 2015 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: vysvetlenie zriadenia a činnosti Kariérneho centra FIIT - Zápisnica 1/2015 .

 

2014

 • 19. 9. 2014 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijímania, doplnenie členov do disciplinárnej komisie, doplňovacie voľby - Zápisnica 4/2014 .
 • 27. 6. 2014 o 10.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: rozpočet fakulty 2014, študijný poriadok fakulty, doplňovacie voľby - Zápisnica 3/2014 ; Správa o činnosti AS FIIT STU za obdobie od roku 2013 dosiaľ .
 • 28. 4. 2014 o 11.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: informacia dekana o aktuálnom stave fakulty, výrocna správa o hospodárení fakulty za rok 2013, doplňovacie voľby - Zápisnica 2/2014 .
 • 20. 2. 2014 o 12.00 hod. v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: študijné programy na akad. rok 2014/15, študijné programy do komplexnej akreditácie, doplnok c 3 štatútu fakulty, úplné znenie štatútu fakulty, študijný poriadok fakulty, voľba predsedu študentskej časti senátu, dlhodobý zámer fakulty - Zápisnica 1/2014 .

 

2013

 • 18. 9. 2013 o 11:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium FIIT STU, harmonogram volieb do študentskej časti AS STU a AS FIIT STU a do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - Zápisnica 3/2013 .
 • 15. 4. 2013 o 13:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa a správa o hospodárení FIIT za 2012, návrh rozpočtu na 2013 - Zápisnica 2/2013 .
 • 11. 3. 2013 o 13:00 v miestnosti 2.06 - zasadnutie s programom: výročná správa a správa o hospodárení FIIT za 2012, návrh rozpočtu na 2013 - Zápisnica 1/2013 .

 

2012

 • 19. 10. 2012 o 13:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: doplňujúce voľby do AS FIIT a úprava rokovacieho poriadku AS FIIT - Zápisnica 5/2012 .
 • 19. 9. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium a voľba predsedu do študentskej časti AS FIIT - Zápisnica 4/2012 .
 • 26. 3. 2012 o 11:30 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom schvaľovania návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2012 - Zápisnica 3/2012 .
 • 27. 2. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom: aktualiácia študijných programov, výročná správa o hospdárení FIIT v r. 2011 - Zápisnica 2/2012 .
 • 17. 2. 2012 o 11:00 v miestnosti D 220 - zasadnutie s programom schvaľovania návrhu členov Vedeckej rady FIIT STU - Zápisnica 1/2012 .

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 • 18. 11. 2008 - zasadnutie

 

2007