Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

študijný program bakalárskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Študijný program je taktiež medzinárodne akreditovaný Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK (akreditačná komisia IET) >>>.
Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.


Profil absolventa študijného programu Internetové technológie

Absolvent

  • získava úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore počítačové inžinierstvo so zameraním na rôzne typy a technológie počítačových a komunikačných sietí, bezpečnosť systémov, sietí, grafický návrh a návrh vnorených systémov,
  • rozumie počítačovému inžinierstvu, ako disciplíne a oblasti poznania v kontexte rozvoja a využitia internetových technológií, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • vie preukázať vedomosti z teoretických základov informatiky, riadenia a spracovania informácií, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovania, architektúr internetových a komunikačných systémov (procesory, digitálne a vnorené systémy, operačné systémy, databázy, počítačové siete, bezpečnosť a pod.), ako aj z návrhu, konfigurovania, vyvíjania výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry,
  • je schopný zavádzať a bezpečne prevádzkovať moderné internetové technológie v praxi, vytvárať efektívne konfigurácie informačných a komunikačných sietí, realizovať inštalácie, administráciu a prevádzku počítačov a počítačových sietí; byť členom tímu pri navrhovaní, verifikovaní či testovaní riadiacich, informačných a komunikačných systémov, ich komponentov v žiadanom implementačnom prostredí; byť manažérom, poradcom či distribútorom v obchodnej sieti s výpočtovou technikou,
  • je pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa a po jeho absolvovaní aj na štúdium v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • uvedomuje si spoločenský, etický, právny a ekonomický kontext a zodpovednosti svojej profesie.
  • nájde uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačných a komunikačných technológií (napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie).

Absolvent študijného programu Internetové technológie je pripravený pracovať ako projektant počítačových a komunikačných sietí, ako aj ich komponentov, alebo menších programových systémov, ako pracovník v prevádzke a servise počítačových a komunikačných sietí a systémov založených na počítačových a databázových technológiách; dokáže riešiť technologické problémy realizácie digitálnych systémov na báze mikropočítačov a iných programovateľných integrovaných obvodov v oblasti analýzy návrhu, implementácie, overenia a správy špeciálnych zariadení, komunikačných sietí vrátane rozsiahlych sietí od fyzickej až po aplikačnú vrstvu (napr. VoIP) a to z pohľadu základného fungovania, ale aj z pohľadu bezpečnosti; navrhovať grafické rozhrania k aplikáciam.