Prejsť na obsah
Štúdium

Informácie uvedené v tejto časti sa týkajú ukončovania inžinierskeho stupňa štúdia.

Riadne ukončenie štúdia nastáva po splnení nasledovných troch podmienok (št. poriadok FIIT STU, čl. 22):

 • študent absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
 • študent získal predpísaný počet kreditov pre príslušný stupeň štúdia,
 • študent vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom

Deň ukončenia štúdia je dátum zápisu poslednej splnenej študijnej povinnosti v AISe. Tento dátum je uvedený aj na diplome. ISIC platí len do dátumu splnenia poslednej štud. povinnosti, potom bude v AISe automaticky zablokovaný.

Po riadnom ukončení štúdia študent získa doklady o absolvovaní štúdia, ktoré sa mu odovzdajú na promóciách. Získané diplomy budú dvojjazyčné, t.j. aj v slovenskom aj v anglickom jazyku, netreba zvlášť žiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku. Neodovzdané/nevyzdvihnuté diplomy budú dostupné na ŠO FIIT STU do konca októbra, neskôr na rektoráte STU.

S riadnym ukončením štúdia je spojený administratívny proces, v rámci ktorého treba splniť záväzky voči fakulte a naplánovať promócie. Prejdite si kontrolný zoznam akcií nižšie. (Pozn: Na prelome máj/jún organizuje prodekan pre štúdium informačné stretnutie k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia, kde bude možné osobne prediskutovať nejasnosti.)

Kontrolný zoznam akcií (po úspešnom ukončení štúdia)

 1. Skontrolujte si osobné údaje v AISe, či sú splnené všetky tri podmienky na ukončenie štúdia:
  • absolvované všetky povinné predmety
  • absolvované všetky povinne voliteľné predmety a to aj podľa jednotlivých skupín
  • zisk minimálne 120 kreditov (inž. štúdium 2-ročné), resp. 180 kreditov (inž. štúdium 3-ročné)
 2. Reagujte na kontrolu záväzkov v knižnici
  • kontrolu robíme automaticky, budeme kontaktovať tých, čo majú niečo požičané
 3. Nahláste vašu účasť na promóciách
  • predbežnú, kvôli naplánovaniu, na prelome máj/jún - študenti budú vyzvaní mailom
  • konečnú, po úspešnom dokončení štúdia
 4. Nahláste ukončenie štúdia:
  1. na úrad práce:
   1. absolvent sa musí nahlásiť do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia na úrade práce (ak nemá zamestnanie), a to v mieste trvalého bydliska. Len vtedy bude štát za neho platiť všetky odvody plynule – dátum skončenia štúdia a na druhý deň evidovanie na úrade práce
   2. na úrade práce sa treba preukázať potvrdením o ukončení štúdia, ktoré dostane na študijnom oddelení; ak tak neurobí, bude si musieť študent platiť za chýbajúce dni sám
  2. do zdravotnej poisťovne
   • absolvent musí oznámiť do 8 kalendárnych dní
    • 1) ukončenie vysokoškolského štúdia 
    • 2) nástup do zamestnania 
    • 3) zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce 
  3. rodičom na ukončenie nároku na rodinné prídavky

Promócie

Promócie sa konajú podľa harmonogramu typicky v prvej polovici júla (presnú informáciu vrátane rozdelenia do behov nájdete v časti harmonogramu štúdia Promócie absolventov).

 • Promócie - nahláste účasť v dvoch krokoch podľa pokynov vyššie.
 • Účasť na nácviku promócií
  • nácvik sa koná v deň promócií
  • študenti v prvom behu musia prísť o 8.00. hod., v druhom behu o 8.30 h. a v treťom o 9.00 h do auly kvôli nácviku.
  • neúčasť znamená vyradenie z promócií
  • hneď po nácviku treba na ŠO FIIT STU podpísať knihu diplomov 
 • Foto/video z promócií
  • záznam zabezpečia odborníci, ktorí majú dohodu s fakultou – samotné objednanie videa a foto sa koná pri nácviku v deň promócie
  • počas promócií môžu hostia robiť snímky iba z hľadiska