Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


1. semester (CCNA1 Exploration) - Základy sieťových technológií (Network Fundamentals)
rozsah: - úvodné stretnutie
- 3 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - pokročilé používanie PC
- základy práce s internetom
- ovládanie angličtiny na pokročilej úrovni
(študijné materály sú v angličtine)
Prvý semester je zameraný na získanie základných poznatkov z oblasti sieťových technológií. Preberajú sa pojmy ako RM OSI model, TCP, UDP IP, ARP, Ethernet. Dôraz je kladený na IP adresáciu, pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstviev modelu a získanie praktických zručností s nastavovaním základných sieťových parametrov na počítači a Cisco smerovači/prepínači. V tomto semestri sa študenti oboznámia aj so simulačným sieťovým programom Cisco Packet Tracer.
 
2. semester (CCNA2 Exploration) - Smerovacie protokoly (Routing Protocols and Concepts)
rozsah: - úvodné stretnutie
- 4 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
podmienky: - ukončený semester 1 CCNA
Študenti sa naučia základy konfigurácie Cisco smerovačov a základy smerovania si vyskúšajú na smerovacích protokoloch RIPv1, RIPv2, EIGRP a OSPF. Naučia sa zálohovať a obnovovať konfiguračné súbory smerovačov ako aj operačný systém Cisco IOS. Ďalej si vyskúšajú čo robiť v prípade, že smerovač nechce naštartovať so správnym operačným systémom alebo nechce operačný systém naštartovať vôbec. Semester je zameraný na pochopenie procesu smerovania paketov, základov smerovacích protokolov a sumarizácie (agregácie).
 
3. semester (CCNA3 Exploration) - LAN prepínače a bezdrôtová technológia (LAN Switching and Wireless)
rozsah: - úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
podmienky: - ukončený semester 2 CCNA
Semester je zameraný na prepínanie paketov a prepínače, základy návhu LAN sietí, vytváranie virtuánych sietí VLAN a smerovanie medzi nimi, riešenie slučiek v sieti protokolom STP. Záver semestra je venovaný bezdrôtovým sieťam WLAN.
 
4. semester (CCNA4 Exploration) - Technológie WAN (Accessing the WAN)
rozsah: - úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
podmienky: - ukončený semester 3 CCNA
Študenti sa dozvedia o technikách úspory IPv4 adries za pomoci tzv. privátnych adries (RFC 1918) a NAT. Takisto si ukážu, ako vie smerovač napomôcť pri administrácii jeho nakonfigurovaním ako DHCP servera. Významná časť semestra je venovaná WAN technológiám a protokolom,ako PPP a Frame Relay. Študenti si tiež prehĺbia poznatky o DSL technológii. Dôležitá téma semestra je taktiež bezpečnosť. Počas praktických stretnutí sa študenti naučia konfigurovať stateless firewall, čo je v prípade Cisco smerovačov Access Control List, a vyskúšajú si inštaláciu a konfiguráciu softvéru Cisco SDM.
Štvrtý semester je zameraný aj na opakovanie poznatkov a prípravu študentov na certifikát CCNA - Cisco Certified Network Associate, ktorý mnohé firmy z oblasti IT už dnes kladú ako jednu z podmienok na uchádzačov o zamestnanie v obore sieťových a komunikačných technológií.
Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky 4.semestra v našej Cisco akadémii má študent možnosť získať zľavu z oficiálnej ceny CCNA certifikačnej skúšky, tzv. voucher. Tento voucher je platný pre certifikačnú skúšku CCNA 640-802. CCNA certifikát je platný 3 roky. Bližšie informácie nájdete na stránke Career Certifications & Paths.
 
CCNA FIIT - Zrýchlený kurz
rozsah: - 2 x 4 hod. praktických stretnutí CCNA2
- 2 x 4 hod. praktických stretnutí CCNA3
- 2 x 4 hod. praktických stretnutí CCNA4
- 1 x 4 hod. príprava na certifikáciu
podmienky: Kurz je určený primárne pre absolventov predmetov:
- Počítačové siete I a Počítačové siete II (FIIT STU), respektíve
- Počítačové a komunikačné siete II a Počítačové a komunikačné siete III (FIIT STU)
Na praktických stretnutiach sa laboruje a precvičuje problematika, s ktorou sa študenti nestretli na vyššie uvedených predmetoch. Na každý semester (2. - 4.) sú vyhradené približne dve stretnutia. Posledné stretnutie je zamerané na prípravu na certifikáciu a jej úspešné zvládnutie. Každý semester je ukončený praktickou a teoretickou skúškou. Po skončení kurzu je študentom sprístupnený test na získanie zľavy, tzv. voucher. Od študentov sa vyžaduje samoštúdium materiálov, keďže kurz prebieha zrýchleným spôsobom.
Kurz vyžaduje vedomosti z 1. semestra CCNA a základné vedomosti zo smerovania a prepínania v počítačových sieťach. Tieto vedomosti študent môže nadobudnúť samoštúdiom alebo absolvovaním vyššie popísaných predmetov.
Študentov pripravíme na úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky a získanie priemyselného certifikátu CCNA.