Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Diplomanti štud. programov Počítačové a komunikačné systémy a siete v zimnom semestri akad. roku 2009/10 si majú prísť prevziať zadania diplomových prác (DP III) do 13. novembra 2009 k Ing. K. Pribišovej (D 120).
Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.
Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.