Prejsť na obsah
Štúdium

Študent má možnosť uchádzať sa o zahraničný študijný pobyt počas štúdia alebo mimo štúdia. Záleží na tom, aké sú možnosti spolupráce medzi školami a aké sú možnosti financovania pobytu a získania štipendií.

Ďalšie informácie o zahraničných študijných pobytoch, štipendijách, grantoch a ďalších aktivitách je pre Slovensko k dispozícii poradenská kancelária: Slovenská akademická informačná agentúra - SAIA, n. o. (adresa pre návštevu: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1; regionálne pobočky: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov a Žilina) a jej informačný internetový portál.

Naša univerzita má vlastné administratívne zázemie pre správu a koordináciu zahraničného štúdia.

 

Koordinácia pre FIIT

Mgr. Barbara Drnajová
miestnosť 5.03
e-mail: barbara.drnajova[at]stuba.sk

Mgr. Zuzana Tekulová
miestnosť 1.07
e-mail: zuzana_tekulova[at]stuba.sk

 

Koordinácia pre STU

Oddelenie pre zahraničné vzťahy

 

Termíny a koordinácia pre výberové konanie ERASMUS+ mobility

  1. 12. 2022 spustenie on-line prihlášky v AISe
31.   1. 2023 uzávierka prihlášok na fakultnej úrovni

V prípade nedohody a prihlásení sa viac študentov, než povoľuje zmluva medzi FIIT a konkrétnou univerzitou, bude o poradí študentov roznhodovať výberové konanie na základe výberových kritérií.

 

Kritéria výberového konania pre študentov FIIT STU

Maximálny počet bodov je 20.
Prihlasovať sa je možné iba na 1 semester. Záujemcovia o celoročnú mobilitu sa budú môcť dohlásiť aj na letný semester, ale až počas ZS podľa finančných možností grantov pridelených fakulte.
V prípade nedohody a prihlásení sa viac študentov než povoľuje zmluva medzi FIIT s konkrétnou univerzitou, bude o poradí študentov rozhodovať výberové konanie, založené na bodovom hodnotení:

  • vážený študijný priemer (VŠP) za posledný ukončený akademický rok (vrátane neúspešne ukončených predmetov) (0 - 17 b),
  • za znalosť cudzích jazykov ( už v prihláške môžete uviesť 1 - 2 cudzie jazyky s tým, že v nich ste schopní študovať na vami vybranej univerzite - napr. angličtina a v Nemecku nemčina; češtinu neuvádzajte), k prihláške je potrebné dodať potvrdenie o absolvovani predmetu Anglický jazyk od garanta predmetu na FIIT, prípadne iné jazykové certifikáty (napr. TOEFL, FCE...) (0 - 3 b).

V prípade rovnakého pridelenia bodov je rozhodujúcim kritériom VŠP a ďalším rozhodujúcim kritériom je počet "A" hodnotení študenta.

Záujemcovia o Erasmus+ mobilitu na bakalárskom stupni štúdia sa môžu prihlásiť najskôr po  absolvovaní 1. ročníka.

Záujemcovia o Erasmus+ mobilitu na inžinierskom stupni štúdia sa môžu prihlásiť najskôr po ZS 1. ročníka.

Nie je možné vycestovať do krajiny, kde má zahraničný študent trvalý pobyt.

K prihláške je nevyhnutné odovzať aj vyplnenú a podpísanú dohodu o štúdiu, tzv. Learning Agreement.

Prihlášku a Learning Agreement je potrebné konzultovať s fakultnou koordinátorkou Mgr. Barbarou Drnajovou – barbara.drnajova[at]stuba.sk

Zoznam zmlúv a medzinárodných programov, v ktorých je priamo aktívna naša univerzita.

 

Kritériá výberového konania pre zamestnancov FIIT STU

Maximálny počet bodov je 20.
Výberové kritériá:

  • výučba predmetu v cudzom jazyku pre študentov projektu Erasmus+ (0 - 5 b)
  • starostlivosť a kontakt so zahraničnými študentmi (0 - 5 b)
  • kontakt so zahraničnými univerzitami, pracoviskami (0 - 5 b)
  • predpokladaný prínos pre pracovisko (0 - 5 b)

V prípade rovnakého pridelenia bodov je rozhodujúcim kritériom predpokladaný prínos pre pracovisko.

 

Kritériá výberového konania pre nepedagogických zamestnancov FIIT STU

Maximálny počet bodov je 20.
Výberové kritériá:

  • predpokladaný prínos pre pracovisko (0 - 10 b)
  • jazyková vybavenosť (0 - 10 b)

V prípade rovnakého pridelenia bodov je rozhodujúcim kritériom predpokladaný prínos pre pracovisko.

 

Užitočné tlačivá