Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

pre akademický rok 2022/23

Vedeli ste o tom, že absolventi FIIT zarábajú najviac? >>>

Štúdium a uplatnenie absolventov


 

Študijné programy

Informatika (v odbore informatika)

 • 3-ročné alebo 4-ročné štúdium.
  4-ročný študijný program bol vytvorený na to, aby si študenti zlepšili svoje znalosti z matematiky, keďže tá je úplne najdôležitejším predmetom pri štúdiu informatiky. V podstate si študenti opakujú a dobiehajú stredoškolské učivo a začnú sa zoznamovať s prvým programovacím jazykom. Prváci na 3-ročnom štúdiu sa učia dva programovacie jazyky, každý v jednom semestri. Druhý ročník 4-ročného štúdia je následne skladbou predmetov rovnaký ako prvý ročník 3-ročného štúdia (mínus programovací jazyk, ktorý už preberú v prvom roku štúdia).

 • Výučba prebieha v slovenskom jazyku.

 

Termín podania prihlášky

od 10. decembra 2021, 10.00 hod. do 31. marca 2022 23.59 hod.

 

E-prihláška

Elektronickú prihlášku vyplňte v Akademickom informačnom systéme (AIS).
Pozorne si prečítajte návod na jej vyplnenie (.pdf).

 

Prílohy k prihláške

 • Overená kópia maturitného vysvedčenia.
  • Maturanti v roku 2022 poštou doručia overené kópie maturitných vysvedčení bezprostredne potom, ako ich dostanú (v priebehu mája).
  • Maturanti zo skorších rokov poštou doručia overené kópie maturitných vysvedčení do termínu na podanie prihlášky.
 • Výsledky za stredoškolskú činnosť/diplomy zo súťaží (hodnotenie súťaží) vložiť ako prílohy k prihláške do AIS do termínu na podanie prihlášky.
 • Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou poštou doručia potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti do termínu na podanie prihlášky;.
 • Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí (okrem Českej republiky), musia poštou doručiť notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s nostrifikáciou maturitného vysvedčenia (pozrite si informácie na stránkach: v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku) bezprostredne potom, ako si doklady vybavia, najneskôr však do konca augusta.
 • Občania Slovenskej republiky, ktorí maturovali na strednej škole v zahraničí, poštou doručia notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s nostrifikáciou maturitného vysvedčenia (pozrite si informácie na stránkach: slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku) bezprostredne potom, ako si doklady vybavia, najneskôr však do konca augusta, a navyše doručia maturitné vysvedčenie zo slovenského jazyka - bezprostredne potom, ako si doklady vybavia, najneskôr však do konca augusta.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Poplatok

Suma: 20 €
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
konštantný symbol: - pre platbu prevodom: 0558
- pre platbu poštovým poukazom na účet: 0379
adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

V časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok, zverejnená na stránke STU.

 

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Fakulta prijme na 3-ročný študijný program uchádzačov, ktorí

 • dosiahnu percentil minimálne 60 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky, alebo
 • dosiahnu percentil minimálne 60 zo SCIO testu z matematiky, alebo
 • dosiahnu minimálne 60 bodov za diplom zo súťaže.
 • dosiahnu minimálne 60 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňajú podmienky prijatia v inej kategórii).

Fakulta prijme na 4-ročný študijný program uchádzačov, ktorí

 • dosiahnu percentil minimálne 40 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky, alebo
 • dosiahnu percentil minimálne 40 zo SCIO testu z matematiky alebo percentil minimálne 60 zo SCIO testu zo všeobecných študijných predpokladov
 • dosiahnu minimálne 40 bodov za diplom zo súťaže.
 • dosiahnu minimálne 40 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňajú podmienky prijatia v inej kategórii).

V ostatných prípadoch o prijatí rozhoduje prijímacia komisia v zmysle Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU .


Výsledky maturitných skúšok uchádzačov, ktorí maturujú V TOM ROKU, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania na fakultu doručí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. POZOR, jedná sa o výsledky, nie o celé maturitné vysvedčenie. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia je uchádzač povinný doručiť poštou bezprostredne potom, ako maturitné vysvedčenie dostane.

Uchádzači, ktorí maturovali PRED ROKOM 2022 a chcú, aby bol výsledok ich externej maturity z matematiky posudzovaný v prijímacom konaní, sú povinní overené kópie maturitných vysvedčení doručiť poštou, do dátumu na podanie prihlášky.

Pre doručenie TOHTOROČNÝCH výsledkov z nezávislých písomných testov od spoločnosti SCIO je potrebné povoliť zaslanie týchto údajov na našu fakultu. Spoločnosť SCIO poskytne fakulte výsledky uchádzačov v priebehu mesiaca máj.

Uchádzači, ktorí absolvovali SCIO test V PREDOŠLÝCH ROKOCH a chcú, aby bol ich výsledok posudzovaný v prijímacom konaní, sú povinní zaslať svoj výsledok (naskenovaný certifikát alebo písomné vyrozumenie) e-mailom na zuzana_tekulova[at]stuba.sk, do dátumu na podanie prihlášky.

POSLEDNÝ AKCEPTOVANÝ DÁTUM SCIO TESTU JE 30. 4. 2022.

Podrobné informácie k SCIO testom nájdete na stránke https://scio.sk alebo na tel. čísle +421 948 269 298.


 

Postup prijímania

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný bakalársky študijný program.

Výsledky uchádzačov vyhodnotí prijímacia komisia - 27.5.2022.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme (AIS) najneskôr týždeň po rozhodnutí prijímacej komisie.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške v priebehu druhej polovice júna.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

Uchádzači sú prijatí na základe:

 • výsledkov externej časti maturitnej skúšky alebo
 • výsledkov SCIO testov,
 • výsledkov z prijímacej skúšky alebo
 • diplomov zo súťaží,
 • absolventi zahraničných stredných škôl sú prijímaní na základe výsledkov SCIO testov alebo výsledkov z prijímacej skúšky, alebo diplomov zo súťaží, alebo na základe výsledkov zo strednej školy (ekvivalencia známok za 4 posledne absolvované ročníky strednej školy).

V prípade doručenia viacerých výsledkov sa vyberá jeden, ten najlepší. Dodatočné body je možné získať za súťaže (hodnotenie súťaží). Výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, je rovný sume bodov za najlepší výsledok a súťaž.

Fakulta garantuje prijatie uchádzačom, ktorí splnia podmienky prijatia.

Výber uchádzačov, na ktorých sa nevzťahuje garantované prijatie, bude vychádzať z:

 • poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia,
 • preukázania schopností a predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu,
 • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.

 

Prijímacia skúška

Fakulta organizuje pre uchádzačov prijímaciu skúšku, ako bezplatnú alternatívu k scio testom. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

študijný program 3-ročný 4-ročný
Informatika 300 175

 

Informácia k ubytovaniu v študentskom domove

Z dôvodu vysokého počtu záujemcov o poskytnutie ubytovania na internáte a obmedzenej ubytovacej kapacity, škola zostaví poradovník záujemcov na základe ich výsledkov v prijímacom konaní. Pokiaľ chce uchádzač zvýšiť svoju šancu na získanie ubytovania, je v jeho záujme získať čo najvyšší počet bodov (externá maturita + diplom, alebo SCIO test + diplom, alebo prijímacia skúška + diplom).

Viac informácií k ubytovaniu v študentských domovoch možno nájsť na týchto webových stránkach www.fiit.stuba.sk/1685 a www.stuba.sk/657.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prijímacieho konania na bakalárske štúdium kontaktujte Mgr. Zuzanu Tekulovú (zuzana_tekulova[at]stuba.sk; tel.: +421 2 210 22 143).