Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milí uchádzači o štúdium na FIIT,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2019/20 a pozastavenia Národných porovnávacích skúšok (tzv. SCIO testov), sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu na základe prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška pre uchádzačov o trojročné a štvorročné bakalárske štúdium (ďalej len „Prijímacia skúška“) sa uskutoční

v pondelok 15. júna 2020

a bude vykonaná bezkontaktnou formou z predmetu matematika na úrovni stredoškolského vzdelania.

Prijímacia skúška sa odporúča všetkým uchádzačom.

Avšak tí uchádzači, ktorí splnili predchádzajúce podmienky na prijatie, ako sú SCIO testy, ktoré sa však budú akceptovať len ak sa uskutočnili najneskôr 1. mája 2020, ako aj externá maturita z predchádzajúcich rokov, môžu byť prijatí na základe týchto výsledkov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí splnili tieto podmienky, nie je prijímacia skúška povinná, avšak je odporúčaná. V prípade týchto uchádzačov sa bude brať najlepší dosiahnutý výsledok (SCIO test, externá maturita alebo prijímacia skúška).

Naďalej platí, že uchádzač môže byť prijatý aj na základe získania dostatočného počtu bodov za diplom, získaný počas štúdia na strednej škole (podľa zoznamu diplomov na webovej stránke: https://www.fiit.stuba.sk/1906).

Všetci uchádzači budú priebežne informovaní prostredníctvom webovej stránky fakulty a tiež dostanú správu e-mailom (na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške).