Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou

Doba riešenia:

  január 2006 - december 2008

Vedúci projektu:

  Pavol Návrat, prof. Ing. PhD.

Cieľ projektu:

  Navrhneme: - model softvérových návrhových komponentov (softvérových vzorov) s uvážením výhodných vlastností reprezentačných schém webu so sémantikou; - spôsob kompozície softvérových vzorov pri zachovaní požadovaných vlastností a/alebo ohraničení; - spôsob preklenutia rozdielnosti aspektovo-orientovaných prístupov pri modelovaní pomocou MDD a MDA.

Anotácia projektu:

  Projekt sa sústreďuje na výskum využitia modelov a vzorov – a to ako návrhových a architektonických, tak aj analytických a kompozičných – pri vývoji softvérových systémov, ktorých primárnym cieľom je inteligentné sprístupňovanie, analýza a prezentácia informácií v distribuovanom prostredí webu so sémantikou. V tomto smere sa budú hľadať vhodné spôsoby reprezentácie a kompozície vzorov pre web so sémantikou, ale aj s jeho využitím. Inteligentné spracovanie informácií v distribuovanom a heterogénnom prostredí Internetu vyžaduje prispôsobovanie v otvorenom informačnom priestore, čo vyžaduje metódy modelovania znalostí o prispôsobovaní s dôrazom na modely navigácie. Ako nevyhnutnú súčasť vývoja webových softvérových systémov projekt zahŕňa aj výskum modelovania distribuovaných a premenlivých zdrojov údajov a informácií. V tomto zmysle je vhodné použitie štatistických a iných modelov na odkrývanie skrytých trendov v modelovaných údajoch a možnosti ich využitia pri tvorbe ontológii a hľadania vzorov navrhovania ontológií a opisu sémantiky vôbec.

Kľúčové slová:

  softvérové vzory, modelom riadený vývoj softvéru, ontológie, modely navigácie, agenty

Spoluriešitelia:

  Bieliková Mária, prof. Ing. PhD.
  Bou Ezzeddine Anna, RNDr.
  Chudá Daniela, Mgr. PhD.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Kosková Gabriela, Mgr. PhD.
  Polášek Ivan, Ing. PhD.
  Polický Ivan, RNDr. PhD.
  Rozinajová Viera, Ing. PhD.
  Vranić Valentino, Ing. PhD.
  Andrejko Anton, Ing.
  Barla Michal, Ing.
  Bartalos Peter, Ing.
  Košík Matej, Ing.
  Lekavý Marián, Ing.
  Mažgut Jakub, Ing.
  Suchal Ján, Ing.
  Vojtek Peter, Ing.
  Tvarožek Jozef, Mgr.
  Tvarožek Michal, Ing.