Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.

Členov akademického senátu volia v priamych tajných voľbách členovia akademickej obce fakulty (členov zamestnaneckej časti akademického senátu volia členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti akademického senátu fakulty členovia študentskej časti akademickej obce fakulty).

 

Akademický senát fakulty:

 • schvaľuje vnútorné predpisy fakulty,
 • volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana;
  ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana,
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
 • schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
 • schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
 • schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
 • po prerokovaní vo vedeckej rade schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
 • schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom,
 • vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
 • volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
 • raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty,
 • vyjadruje sa k návrhom rektora na zákonom vymedzené úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy.

výňatky z par. 26, 27 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách