Prejsť na obsah
Štúdium

Informácie uvedené v tejto časti sa týkajú ukončovania inžinierskeho stupňa štúdia.

Riadne ukončenie štúdia nastáva po splnení nasledovných troch podmienok (št. poriadok FIIT STU, čl. 22):

 • študent absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
 • študent získal predpísaný počet kreditov pre príslušný stupeň štúdia,
 • študent vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom.

Deň ukončenia štúdia je dátum zápisu poslednej splnenej študijnej povinnosti v AISe. Tento dátum je uvedený aj na diplome. ISIC platí len do dátumu splnenia poslednej štud. povinnosti, potom bude v AISe automaticky zablokovaný.

Po riadnom ukončení štúdia študent získa doklady o absolvovaní štúdia, ktoré sa mu odovzdajú na promóciách. Získané diplomy budú dvojjazyčné, t. j. aj v slovenskom aj v anglickom jazyku, netreba zvlášť žiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku. Neodovzdané/nevyzdvihnuté diplomy budú dostupné na ŠO FIIT STU do konca októbra, neskôr na rektoráte STU.

S riadnym ukončením štúdia je spojený administratívny proces, v rámci ktorého treba splniť záväzky voči fakulte a naplánovať promócie. Prejdite si kontrolný zoznam krokov nižšie. (Pozn: Na prelome máj/jún organizuje prodekan pre štúdium informačné stretnutie k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia, kde bude možné osobne prediskutovať nejasnosti.)

Kontrolný zoznam krokov (po úspešnom ukončení štúdia)

 1. Skontrolujte si osobné údaje v AISe, či sú splnené všetky tri podmienky na ukončenie štúdia:
  • absolvované všetky povinné predmety,
  • absolvované všetky povinne voliteľné predmety, a to aj podľa jednotlivých skupín,
  • zisk minimálne 120 kreditov (inž. štúdium 2-ročné), resp. 180 kreditov (inž. štúdium 3-ročné).
 2. Reagujte na kontrolu záväzkov v knižnici:
  • kontrolu robíme automaticky, budeme kontaktovať tých, čo majú niečo požičané.
 3. Nahláste vašu účasť na promóciách:
  • predbežnú, kvôli naplánovaniu, na prelome máj/jún - študenti budú vyzvaní mailom,
  • konečnú, po úspešnom dokončení štúdia.
 4. Nahláste ukončenie štúdia:
  1. na úrad práce:
   1. Absolvent sa musí nahlásiť do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia na úrade práce (ak nemá zamestnanie), a to v mieste trvalého bydliska. Len vtedy bude štát za neho platiť všetky odvody plynule – dátum skončenia štúdia a na druhý deň evidovanie na úrade práce.
   2. Na úrade práce sa treba preukázať potvrdením o ukončení štúdia, ktoré absolvent dostane na študijnom oddelení; ak tak neurobí, bude si musieť platiť za chýbajúce dni sám.
  2. do zdravotnej poisťovne musí absolvent oznámiť do 8 kalendárnych dní:
   • ukončenie vysokoškolského štúdia,
   • nástup do zamestnania,
   • zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce.
  3. rodičom na ukončenie nároku na rodinné prídavky.

Promócie

V zhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom, termín promócií je zatiaľ otvorený. Či sa promócie uskutočnia, prípadne ich termín, bude zverejnené koncom augusta 2020.

Promócie sa konajú podľa harmonogramu typicky v prvej polovici júla (presnú informáciu vrátane rozdelenia do behov nájdete v časti harmonogramu štúdia Promócie absolventov).

 • Promócie - nahláste účasť v dvoch krokoch podľa pokynov vyššie.
 • Účasť na nácviku promócií
  • Nácvik sa koná v deň promócií.
  • Študenti v prvom behu musia prísť o 8.00. hod., v druhom behu o 8.30 h. a v treťom o 9.00 h do auly kvôli nácviku.
  • Neúčasť znamená vyradenie z promócií.
  • Hneď po nácviku treba na ŠO FIIT STU podpísať knihu diplomov.
 • Foto/video z promócií
  • Záznam zabezpečia odborníci, ktorí majú dohodu s fakultou – samotné objednanie videa a foto sa koná pri nácviku v deň promócie.
  • Počas promócií môžu hostia robiť snímky iba z hľadiska.