Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 8. 2016 o 14.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jána Mojžiša

Názov dizertačnej práce:
Vizualizácia, navigácia a objavovanie vzťahov v grafoch
Visualization, navigation and relationship discovery in graphs

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Laclavík, PhD. - ÚI SAV, Bratislava

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Kristína Machová, PhD. - FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Abstrakt:

Zámerom mojej práce sú grafové štruktúry, extrakcia dát, distribuované počítanie a grafová vizualizácie. Navrhujem, implementujem a vyhodnocujem systém pre extrakciu dát a získavanie informácií, ktorý je schopný použiť prídavné možnosti vizualizácie a filtrovania. Odporúčam nový spôsob vizualizácie s využitím pera, jeho štýlov a farieb pre hrany. Definujem novú univerzálnu metódu pre navigáciu, filtrovanie v grafoch a objavovanie vzťahov. Navrhujem nový algoritmus PCMARS pre použitie s Pregelovským výpočtovým klastrovým modelom k úlohám pre objavovanie vzťahov.
Implementujem návrh v klientskej aplikácii AGECRT (Advanced Graph and Clutter Removal Tool) a v distribuovanom algoritme PCMARS. Navrhujem spojiť tieto implementácie v jednej architektúre.

In scope of my work, I focus on graph data structures, data extraction, distributed computing and graph visualization. I design, implement and evaluate a single machine system for data extraction and information retrieval, capable of using advanced graph visualization and filtering techniques. I propose a new visualization concept of pen patterns and colors. Next I define new universal graph visualization and filtering method, usable for filtering and relationship discovery. We propose a new distributed algorithm PCMARS, intended to be used in a Pregel computing cluster for the graph relationship discovery tasks.
We implement our proposal in a client, stand alone program AGECRT (Advanced Graph and Clutter Removal Tool) and distributed algorithm PCMARS. A solution is dedicated as a single architecture.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.