Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

15. júna 2022 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miroslava Laca

Názov dizertačnej práce:
Modelling visual attention using applied principles of computer vision

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Vanda Benešová, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. – MFF UK, Praha
doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. – FEL ČVUT v Prahe

Abstrakt:

Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti je výskumnou doménou aplikovanej informatiky už niekoľko desaťročí. Cieľom výskumu v danej oblasti je tvorba výpočtových modelov, ktoré simulujú proces ľudského vizuálneho vnímania. Takéto modely majú významné využitie v mnohých aplikačných oblastiach informatiky, a to od spracovania signálu až po súčasné, inovatívne algoritmy počítačového videnia a grafiky.
Tvorba výpočtových modelov vizuálnej pozornosti je netriviálnou úlohou pre komplexnosť procesu ľudského vizuálneho vnímania, ako aj pre náročnosť skúmania javov, ktoré vizuálnu pozornosť ovplyvňujú. V tejto dizertačnej práci sa zameriavame na najmodernejšie trendy v oblasti modelovania ľudskej vizuálnej pozornosti, vrátane metód aplikujúcich strojové učenie a umelú inteligenciu, s využitím rôznych architektúr neurónových sietí a personalizovaného učenia.
Odrážajúc sa od stavu súčasného poznania máme za ciel pokročilými výpočtovými algoritmami analyzovať vizuálnu pozornosť človeka vrátane aspektov, ktoré ju ovplyvňujú, a tvoriť vlastné inovatívne modely vizuálnej pozornosti, ktoré sú zaujímavé pre ďalšie vedecké aplikácie v rôznych odvetviach. Chceme tiež uvažovať doteraz nepreskúmané fenomény v modelovaní vizuálnej pozornosti, ktorými sú vnímanie aspektu hĺbky v rôznych typoch prostredia, vplyv vnútorného stavu človeka na vizuálnu pozornosť, či personalizácia modelov vizuálnej pozornosti.

Visual attention modelling has been an open research domain in the field of applied informatics throughout the past decades. The ultimate aim of the research in the field is to propose computational models of visual attention which are able to simulate the complex process of human visual attention. These models are widely used in many application domains, including signal processing and novel computer vision and graphics algorithms.
It is a non-trivial task to formally define a computational model of human visual attention. The complexity of the visual attention processes is high, and there is a wide range of aspects affecting visual attention in a natural environment. We aim to focus on the novelties and recent trends in visual attention modelling, including innovative machine learning methods, artificial intelligence and personalised attention modelling in this dissertation thesis.
Based on the analysis of the state-of-the-art in visual attention modelling, we aim to analyse human visual attention alongside the aspects affecting attention using advanced computational algorithms and propose our own innovative models of visual attention with perspective for future applications. Our goal is to focus on the phenomena which were not thoroughly studied before. These include binocular depth perception in various types of the environment, the impact of the internal state of the observer on visual attention, or the recent research field of personalised attention modelling.

Autoreferát dizertačnej práce

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.