Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

15. júna 2022 o 15.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jaroslava Erdelyiho

Názov dizertačnej práce:
Komunikácia v prostredí Internetu vecí

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Dado, PhD. – FEIT ŽU v Žiline
doc. Ing. Peter Feciľák, PhD. – FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Dizertačná práca prezentuje výskum architektúry na zabezpečenie senzorovej siete v IoT prostredí, pomocou ktorej chceme zvýšiť bezpečnosť v sieti a kvalitu poskytovaných služieb. V rámci súčasného stavu poznania sme zistili, že dôležitou vlastnosťou prostredia Internetu vecí je poskytovanie kvality služieb. To sa dá dosiahnuť zlepšením výpočtových algoritmov pre poskytovanie kvality služieb alebo zvýšením zabezpečenia komunikácie v IoT sieti. Preto sme v rámci práce navrhli bezpečnostnú architektúru. Architektúra na zlepšenie bezpečnosti využíva známe prístupy (synchronizácia vysielania, šifrovanie komunikácie) a technológiu blockchain, ktorá bola upravená. Výskum práce je zameraný na zvýšenie bezpečnosti komunikácie v IoT sieti. Na zvýšenie bezpečnosti sme vytvorili bezpečnostnú architektúru, kde sme pozorovali, aké zahltenie vytvára v sieti blockchain s rôznymi konsenzuálnymi algoritmami, aké hrozby vieme pomocou architektúry odhaliť a aké šifry sú vhodné pre prostredie Internetu vecí. Na základe skúmania sme zistili, že v rámci architektúry vieme efektívnejšie detegovať napadnutie siete. Dôsledkom je, že sieť sa dokáže z útoku rýchlejšie zotaviť a ďalej kvalitne poskytovať služby.

Autoreferát dizertačnej práce

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.