Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

28. 6. 2010 o 10:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Ďuďáka

Názov dizertačnej práce:
Príspevok k priemyselným komunikačným štandardom

Odbor: 25-21-9 Počítačové prostriedky a systémy

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Centrum výpočtovej techniky STU v Bratislave
doc. Ing. František Jakab, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Abstrakt:

Opis priemyselného aplikačného protokolu MODBUS. Princíp fungovania protokolu MODBUS na nižších úrovniach referenčného modelu ISO/OSI. MODBUS serial line – protokol druhej vrstvy RM ISO/OSI.
Stavové diagramy komunikujúcich uzlov zbernice – master a slave. Analýza slabých miest protokolu MODBUS serial line a možností jeho rozšírenia. Návrh modifikácií protokolu MODBUS – špecifikácia mMODBUS. Zadefinovanie špecifikácií navrhnutých modifikácií. Opis modelovacieho prostriedku „farbené Petriho siete“ ako nástroja pre formálny popis funkcionality paralelných udalostí a komunikačných protokolov.
Vytvorenie modelu komunikácie protokolu MODBUS serial line v opisnom prostriedku farbené Petriho siete. Vytvorenie modelov navrhnutých rozšírení protokolu MODBUS serial line. Verifikovanie vytvorených modelov pomocou analýzy stavového priestoru vytvorených modelov. Implementácia navrhnutých modifikácií označených ako mMODBUS na mikrokontroléroch rodiny Cypress.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.