Prejsť na obsah
Štúdium

Informácie uvedené v tejto časti sa týkajú ukončovania bakalárskeho stupňa štúdia.

Riadne ukončenie štúdia nastáva po splnení nasledovných troch podmienok (št. poriadok FIIT STU, čl. 22):

 • študent absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
 • študent získal predpísaný počet kreditov pre príslušný stupeň štúdia,
 • študent vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom.

Deň ukončenia štúdia je dátum zápisu poslednej splnenej študijnej povinnosti v AISe. Tento dátum je uvedený aj na diplome. ISIC platí len do dátumu splnenia poslednej štud. povinnosti, potom bude v AISe automaticky zablokovaný.

Po riadnom ukončení štúdia študent získa doklady o absolvovaní štúdia. Potvrdenia o ukončení štúdia budú zasielané poštou. Získané diplomy budú dvojjazyčné, t. j. aj v slovenskom aj v anglickom jazyku, netreba zvlášť žiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku.

Diplomy budú zasielané poštou, prípadne, po dohode so študentom, môžu byť vyzdvihnuté na ŠO FIIT STU (po tlači diplomov budú študenti informovaní o možnosti osobného prevzatia).

Neodovzdané / nevyzdvihnuté diplomy budú dostupné na ŠO FIIT STU do konca septembra, neskôr na rektoráte STU.

S riadnym ukončením štúdia je spojený administratívny proces, v rámci ktorého treba splniť záväzky voči fakulte . Prejdite si kontrolný zoznam akcií nižšie.

Kontrolný zoznam akcií (po úspešnom ukončení štúdia)

 1. Skontrolujte si osobné údaje v AISe, či sú splnené všetky tri podmienky na ukončenie štúdia:
  • absolvované všetky povinné predmet,y
  • absolvované všetky povinne voliteľné predmety, a to aj podľa jednotlivých skupín,
  • zisk minimálne 180 kreditov (bak. štúdium 3-ročné), resp. 240 kreditov (bak. štúdium 4-ročné).
 2. Reagujte na kontrolu záväzkov v knižnici:
  • kontrolu robíme automaticky, budeme kontaktovať tých, čo majú niečo požičané.
 3. Nahláste ukončenie štúdia:
  1. na úrad práce:
   1. Absolvent sa musí nahlásiť do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia na úrade práce (ak nemá zamestnanie), a to v mieste trvalého bydliska. Len vtedy bude štát za neho platiť všetky odvody plynule – dátum skončenia štúdia a na druhý deň evidovanie na úrade práce.
   2. Na úrade práce sa treba preukázať potvrdením o ukončení štúdia, ktoré absolvent dostane na študijnom oddelení; ak tak neurobí, bude si musieť platiť za chýbajúce dni sám.
   3. Ak bude absolvent pokračovať v tom istom roku na inžinierskom stupni štúdia, nie je povinný sa hlásiť na úrade práce (môže sa stať, že rodičom bude dočasne pozastavené vyplácanie rodinných prídavkov a potom budú spätne vyplatené po doručení príslušného potvrdenia).
  2. do zdravotnej poisťovne, ak absolvent nepokračuje ďalej na inžinierskom stupni štúdia v tom istom roku, musí oznámiť do 8 kalendárnych dní:
   • ukončenie vysokoškolského štúdia,
   • nástup do zamestnania,
   • zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce.
  3. rodičom na ukončenie nároku na rodinné prídavky.

Promócie

Promócie bakalárskeho štúdia sú v akademickom roku 2019/20 na odporúčanie rektorátu zrušené.