Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Kód projektu v ITMS2014+: 313011W988

Výzva:OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Prijímateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Partneri projektu:
SFÉRA, a.s.
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto realizácie projektu:
SR/Bratislavský kraj/Bratislava
SR/Banskobystrický kraj/Zvolen
SR/Košický kraj/Košice
SR/Košický kraj/Spišská Nová Ves
SR/Nitriansky kraj/Nitra
SR/Prešovský kraj/Poprad
SR/Prešovský kraj/Prešov
SR/Trnavský kraj/Trnava
SR/Žilinský kraj/Liptovský Mikuláš
SR/Žilinský kraj/Ružomberok
SR/Žilinský kraj/Žilina

Celková zazmluvnená suma: 6 194 976,10 €

Výška poskytnutého NFP pre STU: 585 922 EUR

Obdobie realizácie projektu: 06/2020 - 06/2023

Opis projektu:
V rámci projektu bude demonštrovaná experimentálna integrácia originálnych modelov efektívnej a bezpečnej distribúcie špecifických dát v rozsiahlych sieťach, ktorá bude ponúkať komplexnejšie VaV riešenia pre parciálne sieťové koncepty a umožní zapájať ďalšie infraštruktúrne bloky a rozširovať portfólio sieťových experimentálnych služieb.

Projekt je založený na realizáci 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi.

Problematika budovania rozsiahlych sieti do podoby metroclustrov sa stáva v súčasnej dobe zberu, spracovania a distribúcie veľkého množstva dát a následného využitia v riadiacich a rozhodovacích procesoch jednotlivých spoločností, kritickým bodom z pohľadu zabezpečenia dostupnosti dát v prípade výpadku častí riešenia pri nepredvídaných udalostiach. Cieľom projektu je ponúkať výsledky univerzálneho charakteru s globálnou aplikovateľnosťou (napr. teoretické metódy a algo­rit­my) ako aj praktické postupy a laboratórne integrácie.

Názov aktivity:
Aktivita 4:“ Výskum adaptívnej rekonfigurácie rozsiahlych sieti na základe bezpečnostnej analýzy sieťových incidentov s dopadom na nové sieťové protokoly“.

Stránka hlavného partnera projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk