Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Kód projektu v ITMS2014+: 313012Q938

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Prijímateľ: R-DAS, s. r. o., Rybárska 408/28, 962 31 Sliač

Výška poskytnutého NFP: 997 111,94 €

Obdobie realizácie projektu: 04/2020-02/2023

Miesto realizácie: Banská Bystrica

Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu na trh, s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko- výskumnými organizáciami - Slovenská technická Univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

  1. Priemyselný výskum a
  2. Realizácia inovačných opatrení.

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum alternatívnych techník identifikácie, verifikácie a autentifikácie vymedzených bodov (uzlov) IoT systémov, výskum v oblasti mikrosenzorických systémov pre diaľkové a lokálne snímanie dát z meracích a riadiacich uzlov, výskum integrácie inovatívnych monitorovacích a senzorických systémov do súčasných informačných systémov a výskum možností digitalizácie s využitím technológie blockchain. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje realizácia inovačných opatrení, ktorých výstupom bude: smart aktívny cloud (Smart ActiveCloud). Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a výroby.

Realizáciou projektu bude zavedený jeden nový výrobok na trh, čo bude deklarované naplnením merateľného ukazovateľa. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami, a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou jedna a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk