Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Kód projektu v ITMS2014+: 313022V816

Výzva:OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Prijímateľ:OLTIS Slovakia s.r.o.

Celková zazmluvnená suma: 905 907,34 €

Obdobie realizácie projektu: 01/2020-12/2022

Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie celosvetovo najpoužívanejšej aplikácie na zabezpečenie transparentnosti, nemennosti a sledovanosti údajov v odberateľsko-dodávateľskom reťazci, so zameraním na medzinárodnú železničnú a kontajnerovú prepravu tovaru, ktorá svojou unikátnou technológiou pomôže spotrebiteľom robiť správne rozhodnutia a výrobcom ochrániť ich značky.

Predpokladané, dosiahnuté výsledky, resp. uskutočnené činnosti budú zhodnotené a môžu prispieť k efektívnej realizácii ako v regionálnom tak aj v nadnárodnom kontexte v rámci stanovených úloh tým, že žiadateľ, spoločnosť OLTIS Slovakia s.r.o. bude po konci realizácie projektu disponovať produktmi, ktoré sú nové tak pre slovenský ako aj pre európsky trh. Takýmto procesom dosiahne žiadateľ nespornú konkurenčnú výhodu na trhu, a taktiež otvára nové možnosti odbytu produkcie.

Pre FIIT STU účasť na projekte a pridaná hodnota spočíva v možnosti realizácie nezávislého výskumu, v rámci ktorého bude dochádzať k posúvaniu stavu aktuálneho poznania danej problematiky a tiež k zverejneniu dosiahnutých výsledkov z hľadiska výskumnej časti. V neposlednom rade je dôležitá aj diseminácia výsledkov projektu, ktorá bude pozostávať predovšetkým z:

  • Identifikovania diseminačných nástrojov (webové stránky, publikácie v odborných aj komerčných periodikách, vedecké konferencie, iné propagačné materiály)
  • Naplánovania projektových publikácií
  • Identifikovania a naplánovania účasti na vedeckých konferenciách a iných vedeckých podujatiach
  • Naplánovania konkrétnych diseminačných aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny

Zámerom je tak šírenie výsledkov v čo najvyššej možnej miere a zároveň spopularizovanie témy dvoma hlavnými smermi:

  • Šírením výsledkov projektu pre odbornú verejnosť zahŕňajúc Akademickú komunitu a komerčné využitie (hospodárska prax)
  • Šírením výsledkov projektu pre laickú verejnosť.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk