Prejsť na obsah
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva

Hlavným poslaním Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva je:

 • prispievať k poslaniu STU a k poslaniu Fakulty informatiky a informačných technológií v rámci svojich kompetencií v oblastiach vymedzených a súvisiacich s informatikou a softvérovým inžinierstvom, pričom medzi súvisiacimi oblasťami sa orientovať obzvlášť na umelú inteligenciu pri hľadaní vedomostných prístupov ku riešeniu problémov informatiky a softvérového inžinierstva a na informačné systémy s ohľadom na ich úzku súvislosť s predmetom riešenia v softvérovom inžinierstve,

  a v rámci toho najmä

 • prispievať výskumom k rozvoju poznania v tých oblastiach vedy alebo techniky, ktoré spadajú do naznačených oblastí,

 • poskytovať úspešné kvalitné študijné programy v oblastiach svojej kompetencie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktorých
  • absolventi prvého stupňa budú výborne pripravení uplatniť sa na slovenskom a európskom trhu práce ako tí, ktorí dokážu samostatným podnikaním sa postarať o seba a vytvárať možnosť pracovať aj pre iných alebo tí, ktorí si dokážu bez problémov prácu nájsť,
  • absolventi druhého stupňa získajú aj predpoklady byť lídrami odborných tímov s hlbokými odbornými vedomosťami a schopnosťou vysokej kreativity,
  • absolventi tretieho stupňa dokážu prinášať pôvodné riešenia zložitých problémov s najvyššou mierou inovácie.

Ústav informatiky a softvérového inžinierstva napĺňa poslanie výskumnou činnosťou relevantnou v národnom aj medzinárodnom kontexte a rozširovaním, prehlbovaním a skvalitňovaním ponuky poskytovaného vzdelávania pre študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Ústav sa aktívne usiluje o spoluprácu – vrátane interdisciplinárneho výskumu a medziodborových štúdií - s inými podobnými ústavmi a pracoviskami na vlastnej fakulte, univerzite, na Slovensku, v Európe a vo svete.

Ústav chce byť popredným slovenským pracoviskom v oblastiach svojej kompetencie s ambíciou pozitívne ovplyvňovať ich rozvoj. Ústav si uvedomuje svoju vysokú zodpovednosť voči verejnosti a poskytuje jej odborné služby, čím prispieva k skvalitneniu života mesta, regiónu, krajiny aj celého ľudstva. Ústav vyhľadáva synergické vzťahy s priemyslom a podnikateľskou sférou, aby spoločne pozdvihli výskum a vzdelávanie v oblastiach informatiky a informačných technológií.