Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

17. 7. 2014 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 4.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Vilhana

Názov dizertačnej práce:     Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
Secure Access Control in Distributed Environment
Odbor:     9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ:

  • doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. Ing. Ľubomír Doboš, PhD. - FEI TU v Košiciach
  • Ing. Tomáš Páleník, PhD. - FEI TU v Bratislave

Abstrakt:

    Úlohou tejto práce je analyzovať a navrhnúť bezpečný spôsob riadenia prístupu v distribuovanom prostredí sietí MANET s využitím infraštruktúry verejného kľúča, so zameraním na plne samoorganizované siete MANET. Práca prináša prehľad niekoľkých, doteraz publikovaných prístupov a predstavuje vlastný koncept riadenia prístupu postavený na postupnej integrácii uzla do smerovacích, ako aj ďalších funkčných prvkov siete. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme modifikovali smerovací protokol B.A.T.M.A.N. Advanced, navrhli niekoľko úrovní oprávnení, predstavili koncept krížovej certifikácie ako aj algoritmus pre odhad optimálneho počtu krížových certifikácií. Potenciál vzniku klastrov sme sa pokúsili obmedziť s pomocou ďalšieho nami navrhnutého konceptu ClusterGLUE. Súčasťou predstaveného riešenia je rovnako aj modifikovaný modul analýzy použitého smerovacieho protokolu pre analyzátor sieťovej komunikácie, aplikáciu Wireshark.

    The main goal of this work is to develop a new approach for the secure access control in conditions of MANET networks with utilization of public key infrastructure. We have analyzed several existing concepts of public key infrastructure deployments. This paper presents the designed concept to improve the public key infrastructure deployability in the mobile ad-hoc networks. To meet our objectives, we have modified the B.A.T.M.A.N. Advanced routing protocol, determined several levels of node's trustworthiness and introduced the concept of cross certificates, together with the computation formula for the optimal amount of cross certificates issued by the trusted authority. To further improve the service reachability in highly mobile networks in earlier stages of PKI deployment, we have designed the ClusterGlue. The ClusterGlue helps to connect groups of nodes from different parts of network which owns the certificates issued by the same authority.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.