Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. 8. 2014 o 10.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

MSc. Davida Levyho

Názov dizertačnej práce:     WLAN power save by header compression and packet overhearing reduction
Šetrenie energie v sieťach WLAN kompresiou hlavičiek a minimalizáciu prijímania nadbytočných paketov
Odbor:     9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ:

 • doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • prof. Ing. Martin Klimo, PhD., FRI ŽU v Žiline
 • Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus Rupp, IT TU Wien

Abstrakt:

  Pre zväčšenie času medzi nabíjaniami mobilných zariadení, neustále sa vyvíja úsilie o zlepšenie spotreby energie. Spotreba energie je ovplyvnená hlavne vysielaním WLAN paketov a prijímaním prichádzajúcich. WLAN vysielač odosiela paket so všetkými hlavičkami vrátane svojej vlastnej. V niektorých prípadoch predstavujú hlavičky významnú časť dĺžky celého rámca.
  Predložená práca má za cieľ znížiť nadbytočnosť hlavičiek všeobecnými kompresnými metódami. Menšie hlavičky znamenajú menšie rámce, kratšie vysielanie a teda kratšiu aktivitu vysielača. Čas, kedy je prijímač aktívny sa dá zmenšiť aj optimalizáciou prepočutých paketov (paketov určených pre inú stanicu). Vplyv týchto metód je vyhodnotený analyticky aj simuláciou.
  Modely ukazujú, že v prípade kombinácie obidvoch metód je možn dosiahnuť ušetrenie do 30 % energie pri vyššej záťaži a viacerých aktívnych staniciach.

  Efforts are underway in improving power conservation in handheld devices and thus increasing the interval between battery recharges. Power consumption is mainly due to the transmission of WLAN packets and listening and receiving packets. The WLAN transmitter is encapsulating all layer headers and adding its own header. In some cases, the combined headers length represents a significant portion of the frame length.
  This thesis focuses on reducing the combined headers length with general compression methods. Smaller headers imply smaller packets which reduce transmission time and therefore activate the WLAN transmitter for a shorter time. The receiver active time is also reduced using overhearing reduction. The performance of those new methods is evaluated using both simulation and analytical models, developed for this thesis.
  The models show that if those methods are combined, they can provide up to 30% power consumption reduction for high load and many active stations.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.