Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

12. 7. 2017 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andreja Bindera

Názov dizertačnej práce:
Content Delivery Network Interconnect
Prepojenie sietí na distribúciu obsahu

Odbor: 9.2.9. aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. František Jakab, PhD. – FEI TU v Košiciach
Ing. Robert Bešťák, Ph.D. – FEL ČVUT v Prahe

Abstrakt:

Siete na distribúciu obsahu boli hybnou silou škálovatelných internetových služieb už takmer dve desaťročia. Doposiaľ boli vyvíjané a implementované ako siete prekrývajúce klasickú internetovú infraštruktúru a spravované spoločnosťami nezávislými od telekomunikačných operátorov. V posledných rokoch zaznamenávame značný záujem o to, aby takéto siete boli realizovateľné aj poskytovateľmi internetu a telekomunikačnými operátormi. Tento trend je opodstatnený tým, že takéto spoločnosti majú potenciál využívať im dostupné informácie o topológii a parametroch vlastných sietí na to, aby dokázali zefektívniť doručovanie a distribúciu obsahu spôsobom, ktorý je nedostupný terajším spoločnostiam v danom sektore.
Najväčším problémom vstupu telekomunikačných spoločností na tento trh je skutočnosť, že ich siete na distribúciu obsahu majú lokálny charakter. To znamená že je potrebné vytvoriť protokol na to, aby sa takéto siete mohli prepájať a spoločne vytvoriť federáciu CDN sietí s oveľa väčším pokrytím. Návrh tohto protokolu a súvisiaci výskum v danej oblasti sú cieľmi tejto dizertačnej práce.

Content Delivery Networks have been the driving force of globally scalable services on the Internet for almost two decades. They have always been developed and implemented as overlay networks run by companies independent from the network providers. In the recent years there has been a significant pressure to make it possible for content providers and telecom operators to be able to enter the content delivery market. This move is a sensible one because they have access to information about their network topologies that puts them into an unique position to distribute and deliver content more efficiently than the over the top players.
The only problem is that these Telco companies usually only have a local coverage. This means that a protocol has to be developed to make it possible for multiple local CDN`s to interconnect into a single CDN Federation witch much broader coverage. The design of such a protocol and related research are the goals of this thesis.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.