Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

19. 2. 2009 o 11:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Antona Andrejka

Názov dizertačnej práce:
Novel Approaches to Acquisition and Maintenance of User Model
Nové prístupy k získavaniu a udržiavaniu modelu používateľa

Odbor: 25-35-900 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., Fakulta elektrotechniky ČVUT Praha
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD., Prírodovedecká fakulta OU Ostrava

Abstrakt:

There are many problems related to the Web, e.g. one is overloaded by huge amount of information or a searcher can get lost in information space. These problems can be partially overcome by employing person-alization. We focus on the user modeling area and we exploit existing knowledge, mostly from the Adaptive and Semantic Web. We focus on creation and maintenance of the user model. We propose three novel methods for acquisition and maintenance of user characteristics in the user model. The first method is based on generating questions to be used for user model. Particular questions are generated according to the attributes of information concepts that are the subject of the specific ap-plication domain. The entire process of asking questions is driven by user defined rules. The second method is based on the content analysis and assumes that comparing attributes of documents, which were found interesting for a user, can be a source for discovering information about user's interests. Moreover, we impute reasons that might have caused user's interest in the content. The third method is based on spreading activation. If there are connections between information concepts of the domain model user's characteristics can be utilized even for concepts that have not been visited yet. The proposed methods were evaluated by means of software tools that were incorporated in research projects.

S rozšírením webu súvisia viaceré problémy, napr. používateľ je preťa-žený veľkým množstvom informácií, stráca sa v informačnom priestore. Čiastočné riešenie týchto problémov ponúka zapojenie personalizácie. V práci sa zameriavame na oblasť modelovania používateľa, kde využí-vame najmä poznatky z výskumu adaptívneho webu a webu so sémanti-kou. Zameriavame sa najmä na vytváranie a udržiavanie modelu použí-vateľa. Na tento účel sme navrhli tri nové metódy na získavanie a udr-žiavanie charakteristík v modeli používateľa. Prvá metóda je založená na generovaní otázok. Jednotlivé otázky sú generované na základe atri-bútov konceptov, ktoré sa používajú vo zvolenej aplikačnej doméne. Proces generovania otázok je riadený používateľom definovanými pra-vidlami. Metóda založená na analýze obsahu predpokladá, že porovná-vanie atribútov dokumentov, o ktoré sa používateľ zaujíma, môže slúžiť ako zdroj informácií o používateľových záujmoch. Navyše skúmame dôvody, ktoré mohli spôsobiť používateľov záujem o čítaný obsah. Po-sledná metóda je založená na šírení aktivácie. Ak medzi informačnými konceptmi v doméne existujú spojenia, potom jednotlivé charakteristiky môžu byť zmenené aj pre koncepty, ktoré používateľ ešte nenavštívil. Navrhnuté metódy boli overené softvérovými nástrojmi, ktoré boli zapo-jené do výskumných projektov.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.