Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

21. 8. 2015 o 11.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dominika Macka

Názov dizertačnej práce:
Contribution to System-Level Design and Verification of Low-Power Digital Systems
Príspevok k návrhu a verifikácii digitálnych systémov s nízkou spotrebou

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - FEI STU v Bratislave
Prof. Andreas Steininger - Vienna University of Technology

Abstrakt:

Spotreba energie sa stáva čoraz dôležitejšou pri návrhu digitálnych systémov. Štandardizovaná metodika návrhu obvodov s nízkou spotrebou predpokladá špecifikáciu riadenia spotreby najskôr na úrovni medzi-registrových prenosov, kedy sú však súčasné systémy už príliš zložité a aplikácia riadenia spotreby je komplikovaná. Okrem toho, verifikácia takéhoto zásahu do návrhu systému je náročná a zdĺhavá. Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením tejto štandardnej metodiky na systémovú úroveň abstrakcie a využitím procesu syntézy vyššej úrovne pre zvýšenie automatizácie. Špecifikácia je omnoho jednoduchšia, pretože abstrahuje od nízkoúrovňových detailov. Automatizácia zabraňuje mnohým chybám, ktoré sú bežné pri manuálnej špecifikácii riadenia spotreby. Výsledkom dizertačnej práce je metodika, ktorá uľahčuje návrh systémov s nízkou spotrebou a zjednodušuje verifikačný proces.

Power consumption is becoming a key in digital-systems design. The current standard-based low-power design flow involves the application of power-management techniques in a register-transfer or lower level model. At this stage, current systems are usually too complex, and thus the application of the power management is very complicated. Moreover, the verification of such an invasion into the design is difficult and takes too much time. The dissertation thesis describes an extension of the standard-based methodology for low-power design to the system level of abstraction and utilization of high-level synthesis to increase design automation. The specification is simplified due to abstraction from lower-level details. The automation prevents many human-errors usually introduced by the manual specification. The resulted methodology makes the low-power systems design easier and simplifies the verification process.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.