Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 6. 2016 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Eduarda Kurica

Názov dizertačnej práce:
Automatic Estimation of Software Developer´s Expertise
Automatický odhad expertízy softvérového vývojára

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D, - FAV ZČU v Plzni, ČR
doc. RNDr. Michal Laclavík, PhD., Magnetic Media Online, New York, USA a ÚI SAV, Bratislava

Abstrakt:

Expertízu softvérového vývojára je možné definovať ako mieru jeho familiárnosti s artefaktami zdrojového kódu softvérového systému, s ohľadom na ostatných vývojárov. Existujúce prístupy na odhad expertízy vývojára sú zvyčajne založené na autorstve (množstvo zdrojového kódu vytvoreného vývojárom). Okrem autorstva, ďalším dôležitým aspektom je produktivita vývojára. Príspevky tejto práce môžeme zhrnúť do troch častí. Za prvé, navrhujeme model softvérového vývojára prekrývajúci sa s doménovým modelom a metódu na jeho skonštruovanie. Navrhnutý model poskytuje informácie o predmetnom softvérovom systéme na rôznych úrovniach abstrakcie (napr. na úrovni latentných tém). Model je založený na metadátach a vzťahoch medzi nimi odvodených zo zodpovedajúcich zdrojov (napr. zo zdrojového kódu, z textu vývojových úloh). Za druhé, navrhujeme metódu na odhad expertízy vývojára na úrovni latentných tém v softvérovom systéme, ktorá zahŕňa vývojovú produktivitu vývojára v predmetnej téme, a tiež jeho familiaritu s danou témou. Napokon, navrhujeme metódu na odporučenie experta pre novo-vytvorenú vývojovú úlohu s ohľadom na jej latentnú tému. Navrhnutý model sme vyhodnotili jeho aplikovaním v úlohách odporúčania expertov pre latentné témy cieľového softvérového systému.

Software developer's expertise can be defined as a degree of his or her familiarity with source code artifacts of a software system, respective to other developers of the system. Existing approaches to estimate developer's expertise are usually based on evaluating a degree of developer's source code authorship. In addition to the authorship, developer's development productivity should be considered. The contributions of this work can be split into three parts. First, we propose a developer’s model overlaying domain model and a method for its automatic acquisition. The model provides software project-related information at different levels of abstraction (e.g., at level of software concerns). It is based on metadata and relationships between them derived from corresponding resources. Second, we propose a method for estimation of developer's expertise in the subject software system at level of software concerns. The method considers both developer's development productivity and his or her familiarity with a concern. Finally, we propose a method to recommend an expert developer for a newly created development task at level of concerns. We evaluate the proposed approach by applying it to the expert recommendation for development tasks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.