Prejsť na obsah
dizertácie
Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

1. 3. 2005 o 8.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D220 obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Gabriely Koskovej, rod. Polčicovej

Názov dizertačnej práce:
Topografické mapovanie preferenčných trendov v kolaboratívnom filtrovaní

Odbor: 25-31-900 Programové a informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
Ing. Igor Farkaš, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
prof. Dr. Timo Honkela, Helsinki University of Technology

Abstrakt:

Množstvo v súčasnosti dostupných informácií, či už prostredníctvom médií alebo Internetu, spôsobuje ťažkosti pri hľadaní takých, ktoré sú pre človeka zaujimavé a relevantné. Na prekonanie tohto problému sa používajú techniky kolaboratívneho filtrovania. Tie odporúčajú pre používateľa zaujimavé prvky na základe jeho preferencií. Väčšina publikovaných prístupov ku kolaboratívnemu filtrovaniu používa heuristické metódy, ktoré v skutočnosti nemodelujú preferencie používateľov. Okrem heuristických metód boli pre kolaboratívne filtrovanie publikované aj štatistické modely so skrytými triedami. Tie sa učia profily používateľov a dokážu extrahovať trendy v preferenciách piužívateľov. Tieto modely boli primárne navrhnuté tak, aby vytvárali vhodné odporúčania. Nepodporujú však jednoduchú orientáciu v nájdených trendoch preferencií a tak je proces prezerania preferenčných trendov únavný a časovo náročný. V dizertácii predstavujeme topografické verzie dvoch modelov so skrytými triedami pre kolaboratívne filtrovanie. Skryté triedy sú topologicky organizované na štvorcovej mriežke, hviezde alebo pavučinovej štruktúre. Topografická organizácia skrytých tried zjednodušuje orientáciu v nájdených trendoch. Tieto modely sme aplikovali na veľkú kolekciu hodnotení používateľov na filmy. Modely s topológiou vytvorili vizualizácie, kde odkryli vzory používateľských preferencií, ktoré boli ukryté v dátach. Modely pritom nestratili schopnosť vytvárať dobré odporúčania.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení odborných činností FIIT STU.