Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

23. 10. 2007 o 13.00 hod.

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Hossama EL-DDINa Mostafa Husina, MSc.

Názov dizertačnej práce:
New Communication Metods in Mobile Computer Networks
Nové komunikačné metódy v mobilných počítačových sieťach

Odbor: 25-21-9 Počítačové prostriedky a systémy

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Pavol Horváth,PhD., CVT STU v Bratislave
doc. Ing. Martin Klimo, PhD., Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline
Ing. František Jakab, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Abstrakt:

Mobilný IP Protocol (MIP), ktorý bol pôvodne navrhnutý Charlesom Perkinsom v IETF-RFC 2002 je často ďaleko od optimálneho pre službu presunu. Táto dizertácia adresuje problém úzkeho hrdla straty paketov (packet losses, PLs), počas realokačného procesu Laptop mobilných uzlov medzi podsieťami, pravdepodobne 7 sekúnd pre každý nedokončený proces registrácie (registration process, RP) a ešte naviac neefektívnej disciplíny výberu.
Nové kľúčové prínosy zahŕňajú: 1) efektívny trojuholník interpretácie PLs počas RP, 2) okolo ktorého je riešenie vytvorené, mapujúce MIP-RP na správanie počas presunu; dizajn kompletnej autentizovanej signalizácie registračnej procedúry, CIA (communication-inter-agents) procedúra, spolu s 3) prototypom EqR-politiky (equilibrium roaming-policy) 4) a správnym nastavením MBCT (mobility binding cache table). 5) Je použitý systémový model a spolu s pridruženými modelovými predpokladmi a 6) sú vytvorené súvisiace Petriho siete zo stavovo prechodového diagramu. 7) Je analyzovaný komplexný viacrozmerný Markov reťazec korenšpondujúcich CIA Petriho sietí, okolo bodu rovnováhy, pre systémové EtE oneskorenie paketu (EtE-D). 8) Sú ilustrované výsledky výkonnostnej simulácie navrhnutej MIP-CIA v rámci každej podsiete a tiež medzi podsieťami pomocou Simulink Matlab. 9) Taktiež sú dokumentované možné číselné hodnoty analytickej manipulácie pomocou MathCAD pre vykázanie lepších EtE-Ds a 10) je vytvorená heuristika počiatočného O/P konfiguračného súboru platformy smerovača Cisco rady 1760, bežiaci operačný systém IOS verzie 12.3(15)T a TFTP servera S/W.
Dosiahnutý čas registrácie je medzi 1 a 90 s, s maximánou hodnotou len 90 s, čo je oveľa menej než implicitných 120 s a rozsah od 1 po 3600 s pre Cisco platformu.

Mobile IP protocol (MIP) that was originally introduced by Charles Perkins in IETF-RFC 2002 stills often far from optima in roaming service. This dissertation addresses the bottleneck of packet losses (PLs), during the reallocating process of Laptop mobile nodes between subnets, probably for 7 seconds for each pending registration process (RP), in addition to inefficient discipline of selection.
New contributions involve: 1) An efficient triangle of PLs interpretation during RP, 2) around which a workaround is developed, mapping the MIP-RP to roaming behavior; designing the complete authenticated signaling of a registration procedure, CIA procedure (communication-inter-agents), and 3) a prototyped EqR-policy (equilibrium roaming-policy), 4) with proper settings of mobility binding cache table (MBCT). 5) The system model and associated modeling assumptions are employed, and 6) corresponding Petri-Nets of state-transitions diagram are structured. 7) The complex multidimensional Markov chain of corresponding CIA Petri-Nets is analyzed, around the equilibrium point, for system EtE packet delay (EtE-D). 8) Performance simulation results of Simulink Matlab of the developed MIP-CIA, within each subnet and also between subnets are illustrated. 9) Also, possible numerical values of MathCAD analytical manipulation were documented for reporting better EtE-Ds, and 10) a heuristic of initial O/P configuration file, on Cisco platform Router-1760 using IOS 12.3 (15)T and TFTP server S/W is created.
The achieved registration lifetime ranges between 1 and 90 s, with a maximum value of only 90 s, which is much lower than the default of 120 s and range of 1 up to 3600 s for Cisco platform.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.