Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 6. 2016 o 14.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ivana Srbu

Názov dizertačnej práce:
Promoting Sustainability and Transferability of Community Question Answering
Podporovanie udržateľnosti a prenositeľnosti systémov pre odpovedanie na otázky v komunitách

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Dr. Ir. Geert-Jan Houben, PhD. – FEE TU Delft, Holandsko
doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD. - FI MU, Brno, ČR

Abstrakt:

Systémy pre odpovedanie otázok v komunitách (CQA) poskytujú možnosť pýtať sa rozličné otázky a zároveň poskytovať odpovede na otázky ostatných používateľov (napr. Yahoo! Answers). Dizertačná práca sa zaoberá dvoma otvorenými problémami, ktoré úzko súvisia s konceptom CQA systémov: (1) dlhodobá udržateľnosť ich ekosystémov a (2) ich prenositeľnosť do vzdelávacieho a organizačného prostredia.
V práci sme zrealizovali prípadovú štúdiu zameranú na vznikajúce problémy súvisiace s nárastom nekvalitného obsahu vytváraného nežiaducimi skupinami používateľov v systéme Stack Overflow. Následne sme navrhli riešenia pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti CQA komunít pomocou robustného mechanizmu pre počítanie reputácie používateľov a adaptívnych metód pre podporu spolupráce, ktoré sú zamerané na odpovedajúcich používateľov a zároveň zapájajú celú komunitu. Tieto odporúčania sme overili v praxi prostredníctvom dvoch metód: (1) pre výpočet reputácie so zohľadnením kvality príspevkov a (2) pre odporúčanie nových otázok s využitím tzv. non-QA dát.
Náš hlavný príspevok k druhému otvorenému problému spočíva v predstavení nového organizačného vzdelávacieho CQA systému Askalot, ktorý zohľadňuje organizačné a vzdelávacie špecifiká.

Community Question Answering (CQA) provides people with a possibility to ask various questions and, at the same time, provide answers on questions of other users (e.g. Yahoo! Answers). This thesis concerns with two open problems closely related to the CQA concept: (1) a long-term sustainability of CQA ecosystems, and (2) their transferability to educational and organizational environments.
At first, we conducted a case study on emerging problems related to increasing amount of low-quality content created by undesired groups of users on Stack Overflow. Consequently, we suggested to preserve a long-term sustainability of CQA communities by means of robust reputation mechanisms and answerer-oriented adaptive support methods that in addition involve the whole community. We put these suggestions into practice by means of two novel methods: (1) for reputation calculation focused on quality of users’ contributions, and (2) for recommendation of new questions to potential answerers with utilization of non-QA data.
Our main contribution to the second open problem lies in introduction of a novel organization-wide educational CQA system Askalot, which takes educational as well as organizational specifics into consideration.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.