Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

26. júna 2020 o 14.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: https://ceelabs.webex.com/join/cicak

Ing. Ivany Palúchovej

Názov dizertačnej práce:
Optimization of network monitoring
Optimalizácia monitorovania počítačových sietí

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. – FEIT ŽU v Žiline
Ing. Peter Feciľak, PhD. – FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Práca sa zaoberá problematikou monitorovania sietí, pričom sa zameriava najmä na tranzitné siete. V rámci analýzy uvádzame prehľad monitorovacích prístupov a riešení, ktoré sú v súčasnosti bežne používané. V ďalšej časti sú popísané možnosti a prístupy k monitorovaniu sietí SDN, spolu s aktuálnymi návrhmi riešenia publikovanými v tejto oblasti. V rámci analýzy sa venujeme aj otázke ohodnotenia grafov a možnostiam identifikácie dôležitých elementov v sieti, ktoré sú základným prvkom navrhovaného modelu. Na základe uvedených informácií je navrhnutý model monitorovania siete, založený na identifikácii dôležitých prvkov v sieti. Určenie dôležitosti vychádza z rozhodovania na základe viacerých kritérií. Monitorovací systém je následne aplikovaný na vybrané dôležité prvky v sieti, čím sa znižuje záťaž na sieťovú infraštruktúru, redukuje sa čas potrebný na monitorovanie a urýchľuje sa rozhodovanie na základe nameraných hodnôt. Navrhnutý model je implementovaný v simulačnom prostredí Matlab 2018b a overený v 60 simulovaných SDN topológiách v prostredí Mininet s využitím Floodlight SDN kontrolera.

Our work deals with the question of network monitoring focused on large transit networks. In the first part of the work we provide an overview of network monitoring approaches and solutions which are currently being used world-wide. The question of network monitoring in SDN is covered and research proposals are analyzed. We address the possibilities of graph analysis and measures. We focus on identification of important network elements which is the corner stone of the proposed model. In the next part of the work we propose a network monitoring model based on the identification of the most important network elements. With the use of multi-objective optimization, we can determine the importance of each network element. The monitoring system is then applied only on the selected elements. With this approach we can lower the load on the network infrastructure, reduce the time spent on monitoring and accelerate the decision making based on the monitored data. The proposed model is implemented in simulation environment Matlab 2018b a verified in 60 simulated SDN topologies in Mininet using the Floodlight SDN controller.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.