Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 8. 2016 o 9.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Balážiu

Názov dizertačnej práce:
Neviditeľný prechod klientov v sieťach štandardu IEEE 802.11
Seamless handover in networks based on IEEE 802.11 standard

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. František Jakab, PhD. - FEI TU v Košiciach
Ing. Radoslav Vargic, PhD. - FEI STU v Bratislave

Abstrakt:

V posledných rokoch začali zažívať multimediálne služby obrovský rozmach, či už vo forme videí vo vysokom rozlíšení, rôznych služieb zameraných na prenos obrazu v reálnom čase, alebo hlasových služieb využívajúcich siete založené na protokole IP. Zároveň na trh vo veľkom vstúpili malé prenosné počítače a tablety a z mobilných telefónov sa stala plnohodnotná náhrada počítačov na cestách. S počtom predaných mobilných zariadení enormne vzrástla požiadavka pre na doručenie týchto služieb pri zachovaní mobility klienta. Tu však prichádza základný problém sietí štandardu IEEE 802.11, ktoré sú síce súčasťou už každého predaného mobilného zariadenia, no čas potrebný pre re-asociáciu medzi prístupovými bodmi vyžadovaný pri prechode je v najlepšom prípade 50 milisekúnd. Multimediálne služby využívajúce hlas však pre svoj plynulý prenos majú maximálnu hranicu tolerancie medzi 40 až 50 milisekúnd, čo robí siete založené na štandarde IEEE 802.11 ťažko použiteľnými. Úlohou práce bolo navrhnúť architektúru a podporné protokoly potrebné k dosiahnutiu prechodu za zanedbateľný čas tak, aby sa odstránili problémy spojené s prenosom multimediálnych služieb a zároveň, aby nijakým spôsobom nebolo nutné zasahovať do softvérového a hardvérového vybavenia existujúcich mobilných staníc. Navrhnutá architektúra bola overená v laboratórnom prostredí na existujúcom hardvéri a výsledky testovania potvrdili jej správnosť.

In recent years we have seen tremendous growth in the use of various multimedia services, either in terms of high-res video, targeting realtime broadcasting or voice services that use IP protocol based networks. At the same time, small portable computers and tablets entered the market in big fashion and mobile phones became a fully-fledged replacement of computers on the road. With the rising number of mobile devices sold, the demand for these kind of services keeping the mobility of client grows enormously. This is the fundamental issue of IEEE 802.11 networks that are already part of every mobile device sold: the time needed to re-associate with access points is 50 milliseconds at best. Multimedia services using voice, however, for their smooth transmission have a maximum margin of tolerance at 40 to 50 milliseconds, which makes networks based on the IEEE 802.11 standard hardly usable. The aim of this work was to propose an architecture and protocol support necessary to achieve the before-mentioned transition in negligible time in order to eliminate problems connected to transmission of multimedia services and at the same time make it unnecessary in any way to interfere with the software and hardware of existing mobile stations. The proposal was verified on existing hardware in laboratory environment and test results confirmed the correctness of the architecture design proposal.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.