Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 6. 2016 o 12.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Karola Rástočného

Názov dizertačnej práce:
Metadata Management for Large Information Spaces
Správa metadát pre rozsiahle informačné priestory

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. - FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - FEL ČVUT v Prahe

Abstrakt:

Sémantika obsahu rozsiahlych informačných priestorov je dôležitá pre mnohé úlohy spracovania informácií. V súčasnosti je však často pokrytie informačných priestorov sémantickou nepostačujúce na inteligentné spracovanie dát. Systémy preto vytvárajú rôzne metadáta, ktoré im uľahčujú ďalšie spracovanie informácií. Hlavným problémom metadát je ich závislosť od obsahu, ktorý opisujú. Tento obsah totiž nie je stabilný a jeho zmeny spolu s vplyvom času môžu viesť k obmedzeniu platnosti metadát.
V práci navrhujeme novú formu reprezentácie metadát prostredníctvom informačných značiek, ktoré umožňujú opis vlastností zdrojov informačného priestoru. Vďaka týmto vlastnostiam je možné vykonávať nezávislú a efektívnu správu a údržbu metadát reprezentovaných vo forme informačných značiek.
V práci navrhujeme model informačných značiek vychádzajúci zo štandardizovaného modelu Open Annotation Model a úložisko značiek poskytujúce dostatočný výkon pre správu a údržbu informačných značiek. Pre účely správy a údržby informačných značiek navrhujeme robustný deskriptor pozície v zdrojovom kóde a algoritmus na jeho interpretovanie. Ďalej navrhujeme metódu údržby, ktorá nad prúdom udalostí vyhodnocuje dopyty spúšťa pravidlá údržby.

Semantics over large information spaces is crucial for information systems, e.g. for effective information exploration. But current coverage of information spaces by semantics is insufficient, so information systems create various metadata for simplification of intelligent data processing. Crucial problem of metadata lies in dynamicity of information spaces. The content is continually modified, what can lead to an invalidation of metadata.
In this work we propose novel metadata representation via information tags that describe properties of resources and users’ activity provided with resources without any modification of described resources. This feature of information tags allows to perform independent and effective management and maintenance of metadata rep-resented in the form of information tags.
We propose information tags model based on standardized the Open Annotation Model and repository with sufficient performance for information tags management. To manage and maintain information tags, we propose robust location descriptor and its interpreting algorithm with respect to special requirements and features of source code, and we proposed the method of information tags maintenance which queries linked stream data of events and executes maintaining actions.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.